Hierarki og matrise

Med henvisning til en kronikk [HTML] av studieleder Vibeke Bjarnø ved lærerutdanningen ved Oslo Met har digitaliseringsdirektør Asbjørn Seim skrevet om digitalisering og organisasjonsutvikling [HTML].

Her en kommentar:

Jeg tror et tilbakevendende problem skyldes den administrative dragning mot hierarki. Alt skal passe i *en* pyramide.

Ethvert fenomen og ethvert problem har et ansvars-punkt. Samlinger eller “sett” av slike er entydig underlagt nok et ansvars-punkt osv. Det ser fint ut på papiret, men ikke noe annet sted.

I virkelighetens verden er mange oppgaver distribuert over mange typer ferdighet og over ulike deler av organisasjonen.

Utdanning og forskning

Eksempelvis er det nå en tendens til at forskning skal være et hierarki og utdanning et annet hierarki. Alt skal være “eid” av en av disse to søylene. I neste omgang må en da bryte opp de “rene” disiplinfag og de sammensatte profesjonsfag som jo er grunnlaget for fakulteter og institutter. De omfatter i dag både forskning, utdanning og administrasjon. I deres sted ville en fått forsknings-fakulteter der det ikke drives undervisning og undervisnings-fakulteter der det ikke drives FoU.

Matriseregning: Vi kan visualisere grafstrukturer (øverst) eller representere det samme i tabellarisk notasjon for matematisk behandling (nederst). Fra venstre til høyre: sant hierarki, multihierarki og nettverk. Det siste svarer til det man i organisasjonsteorien kaller matriseorganisering. 

Så langt har jeg antydet “den rene logikk” for hhv forskning, utdanning, disiplinfag og profesjonsfag. Lista kan gjøres lenger. For den som har moro av slikt kan vi f.eks. legge til “på kort og lang sikt”. Det umiddelbare behov som skal løses her og nå fordrer annet arbeid enn det som gjøres i dag med tanke på å nå målsettinger om 5, 10 og 20 år. Skal Oslo Met organiseres i et hierarki for dagens oppgaver og et annet for den strategiske innsats?

Hvis vi sier prinsippielt og praktisk ja til at verden er et sammensatt sted, bryter enhets-logikken sammen. Vi må koble og kombinere. Men alle kan ikke gjøre alt til enhver tid.

IT-tjenesten bidrar til utvikling og drift av digital infrastruktur på tvers av forskning, utdanning og administrasjon. Den går også på tvers av nivå- og funksjonsinndelingene i rektorat, administrasjon, fakultet og institutt. Den må håndtere dagens og morgendagens utfordringer – samtidig, men gjør også intern funksjonell oppdeling. Det samme gjelder universitetbibliotekets bidrag til og ansvar for digitalisering av tekst-universet. Er det noen som på alvor mener at studie-administrasjon og forsknings-administrasjon skulle ha hver sin IT-tjeneste og hver sin bibliotek-tjeneste?

Dette kan ikke løses hierarkisk.

Smidig organisering

Det må løses “smidig” (fra det engelske “lean”) som er en videreutvikling av prinsippene i matriseorganisering. Universitets-biblioteket samarbeider f.eks. med forskermiljøer og utdanningsmiljøer om digitale tekster, IT-tjenesten samarbeider godt om digital infrastruktur oppad stolper og nedad vegger. Her er biblioteket spesialist på (digitale) tekster og samarbeider med fagmiljøene om det. Bokskapet, som jeg leder, spesialiserer seg på å utvikle og publisere større, lisensfrie og nasjonalt rettede digitale læreverk. Vi samarbeider med alle som ser behov for slike og kan legge inn den arbeidsinnsatsen som trengs. Ved Oslo Met har vi konkret samarbeid med alle fakulteter og ulike deler av øvrig organisasjon. Andre spesialiserer seg på andre måter og inngår i samarbeid på tvers ut fra det. Det gjelder i dag, men i enda større grad morgendagen. Dette er rett ut av definisjonen på matriseorganisering

Hierarki erstattes av nettverksorienterte løsninger i moderne organisasjoner. Det speiles selvsagt også i faglitteraturen om dette. Jo fortere Oslo Met tar dette inn i seg egen-forståelse, sitt praktiske virke og sine prinsipper for ledelse, jo lettere blir det for oss å løse de omfattende utfordringene i digitalisering av kunnskapsorganisasjonen.

Dette er *ikke* et argument for at hver oppgave og hvert “sted” skal være seg selv nok. Tvert imot: Nettverksorganisering skaper sammenheng. Matriseorganisasjoner har selvsagt også problemer. Men slik organisering er mer i samsvar med de oppgavene vi må løse enn de klassiske hierarkier.

Legg igjen en kommentar