Fag. Litterært. Dynamisk. Dokument.

 • Undervisning er bygget rundt lærebøkene. Siden gammel tid  har de vært statiske på papir som videreføres digitalt i PDF- og ePub-format.

MOOCAHUSET arbeider med slike digitale former, men er særlig opptatt av nyere dynamiske dokumenter. I tillegg til skrift og bilde inneholder digitale læreverk video, audio og programmert interaksjon. De kan revideres og tilpasses ulike bruksmåter. De egner seg for omvendt undervisning og gjør studiene mindre stedsbundet enn auditorie-forelesningene. Så langt fra å være kunnskap på boks må de forstås som samtale og “samskrift” mellom yrkesutøvelsen, forskningen og studentene.


Digitalisering og livslang læring har to hoveddimensjoner:

Lærere tilegner seg nye evner i å framvise, snakke og skrive om faget sitt under digitale vilkår. Denne remedieringen fører til ..

 • Nye digitale sjangre og retoriske former med tilsvarende ny undervisningspraksis.
 • Stort og voksende volum av rik og dynamisk tekst for gjenbruk i ulike sammenhenger.
 • Bibliotekenes kunnskapsorganisatoriske kompetanse blir viktigere.

Det jobber 300.000 i høyere utdanning i Norge. Noe over 1/4 million er studenter og nesten 40.000 ansatte der 1/2 av de siste har undervisningsansvar. Minst 15.000 av lærerne trenger etter- og videreutdanning. UH-bibliotekene har omlag 750 tilsatte.

MOOCAHUSET bidrar til å analysere og organisere arbeid i tråd med dette. Vi må nå styrke det nasjonale samarbeidet. De ulike tilnærmingene og erfaringene må gjøres bedre kjent. Her forteller Emma Vestli om hva PISA-modellen for Open edX går ut på:


Et normalt studieår skal gi 60 studiepoeng ECTS for en arbeidsinnsats på 15-1800 timer. Det svarer til 25-30 timers innsats pr. poeng. Vi tror det er gunstig med en omfordeling av studentenes arbeidstid. Her skiller vi mellom dokumentgrunnlaget til venstre og aktiviteter til høyre:

DOKUMENTGRUNNLAG AKTIVITET
Lærebok: Selvstudier eller studentdrevne kollokvier av statisk faglitteratur (som før), men i økende grad fra digitale titler/ebøker. Lærebøker formidles av bibliotek og bokhandel. De blir gradvis tilgjengelige online. 10 timer stille/sakte lesing fra tradisjonelle (digitale) lærebøker. Arbeidsform preget av statisk tekst og personlig annotasjon.

10 sider pr times studentarbeid ~ 100 sider.

Digitalt læreverk er dynamisk interaktivt fagstoff på nett. Det kalles også MOOC, online-kurs osv. Fagforfattere lager og skriver sammen tekst, stillbilder, audio, video, aimasjon og (programmerte) interaktive oppgaver til helhetlige titler.  De forvaltes av biblioteket som gir dokumentfaglig veiledning. Det gjelder objekt-, tittel- og samlingsnivå. 10 timer studentdrevet interaktivt arbeid med online læreverk i 10 timer med 20-40 presentasjoner (video, audio, animasjon), 50-100 stillbilder og 40-100 interaktive oppgaver. Interaksjon med dynamisk tekst.

5 nettsider pr times studentarbeid ~ 50 nettsider.

Samhandlingsplan: Når presentasjon og (programmert) interaksjon er tilgjengelig på nettet, må lærere og studenter møte bedre forberedt. Arbeidet ledes på nye måter på studiested eller nettet for større læringsutbytte. Det krever erfaring, god planlegging og fleksibilitet i nedtegnet form. Hva er læringsmål? Hvordan evaluere studiearbeidet? Hvordan utføre det? 5-10 timer seminar/webinar, ekskursjon, praktisk øving osv. i 5-10 timer. Arbeidet ledes av faglærere med bistand fra pedagogisk spesialkompetanse. Det er bra for studentene og bedre bruk av kostbar tid. Arbeidsformer preget av dynamisk menneskelig samhandling.

Omfang

Større universiteter tilbyr rundt 10.000 unike studiepoeng. I modellen over svarer det til 1/4 – 1/2 million videopresentasjoner, 1/2 million bilder og  1-2 millioner interaktive oppgaver. 


MOOCAHUSET vil helst være Uten Slagord(!) Det har gått inflasjon i dem.
Men vi tuter med de ulver som er ute:

MOOCAHUSET arbeider planmessig med prosjekter og partnerskap for å bygge en nasjonal delingskultur – en faglig allmenning – av digitalt lærestoff. Det skal være gratis tilgjengelige for alle.

 • Ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring.
 • Fokus på dokumentfaglige og faglitterære ferdigheter.
 • Vi publiserer nasjonale og åpne digitale læreverk.
 • Bedre kollegial fagdidaktisk digital kompetanse.
 • Omvendt og online læring og undervisning.
 • Reflektert praksis for trinnvis forbedring.
 • Teoretiske modeller er også nyttige.
 • Øv på forpliktelse, vær grundig.
 • Løsningene må skalere godt.
 • Bli digitalt merittert lærer!!

Titlene publiseres som digitale læreverk eller kompendier på Open edX-plattformen og som ebøker i ePub- og PDF-format. I 2019 har Open edX 45 millioner brukere av i alt 25.000 kurs på i alt 34 språk fordelt over 70 land. I MOOCAHUSET i Norge konsentrerer vi nå særlig om å sikre fungerende nasjonale løsninger med større volum og å heve dokumentfaglig og faglitterær kvalitet.

Et kjennetegn ved digitaltekst er sammenstilling av mer avgrensede objekter som video, animasjon og lydspor. Verkshøyden er fortsatt å finne i helheten. Den skal tilfredsstille estetiske, retoriske, informasjonelle og pragmatiske krav. Titlene skal være ..

 • Tiltalende.
 • Overbevisende.
 • Saklig kunnskapsformidlende.
 • Fungere i kontekst.

Det omfatter også refaktorering av lærestoffet:

 • Forene faglærers autoritet og rettmessige forvaltning av sin kunnskap med åpen og nasjonal publisering for gjenbruk.
 • Tematisk og operativt skille i deldokumenter og læringsobjekter for bedre gjenfinning og gjenbruk. Fungerende metadata på objekt- og tittelnivå. Samlingsutvikling.
 • Samtidig (parallell) framstilling av samme tematikk, teori og problem med ulike presisjons- og vanskelighetsnivåer. ELI5 (Explain to me Like I am 5) & ELI-PRO(fessional)
 • Sammenfatning/Executive Summary for studenter og andre som del av rekrutteringsarbeid til krevende studier og i formidling. Publiseres innloggingsfritt.
 • Kvalifisert samspill mellom teksttypene i samme multimediale dokument (lokal intertekstualitet).

Nettadresse https://bokskapet.oslomet.no