Merittert lærer

Kilde: Wikipedia Creative Commons

Kriteriene for merittert underviser ved OsloMet er samlet i 4 grupper:

1. Fokus på studentenes læring

 • Søker skal vise et tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet.
 • Søkeren skal vise et bevisst forhold til sammenhengen mellom valgt undervisning- og vurderingsformer og læringsutbytte.
 • Det skal være en tydelig og begrunnet sammenheng mellom søkerens grunnleggende oppfatninger om undervisningsvirksomhet og læring.
 • Søkeren skal kunne vise til gode relasjoner til studentene og til at søker etterspør og reagerer konstruktivt på tilbakemeldinger fra studentene.

2. En klar utvikling over tid

 • Søkeren har bevisst og systematisk tilstrebet å videreutvikle undervisningens form og innhold for å støtte opp under studentenes læring.
 • Søkeren har ideer og planer for fortsatt utviklingsarbeid og videreutvikling av sin egen undervisningskompetanse og praksis i fremtiden.

3. En utforskende tilnærming

 • Søkeren planlegger, kartlegger, vurderer og modifiserer sin undervisningspraksis med henblikk på hva og hvordan en best støtter opp under studentenes læring.
 • Søkeren reflekterer over sin egen undervisningsvirksomhet i lys av universitetspedagogisk teori og fagdidaktisk kunnskap.
 • Søkeren driver FoU-basert utdanning, både i form av at det faglige innholdet er forankret i oppdatert og aktuell forskning i faget, at studentene tar i bruk elementer fra forskningsprosessen i sitt læringsarbeid, og at søkeren underbygger sin pedagogikk med henvisning til FoU-resultater.

4. En kollegial holdning og praksis

 • Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstruktivt med studenter og kollegaer for å utvikle undervisningen og undervisningskvaliteten.
 • Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i diskusjoner, på konferanser og gjennom publikasjoner.
 • Søkeren bidrar til å oppfylle institusjonens strategiske mål for utdanningskvalitet.

Dette er knyttet opp mot en insentivordning

 • en merittert underviser får et varig lønnstilskudd på 35.000 pr år og deltar i et særegent kollegium
 • fagmiljøet mottar en engangssum på kr 100.000

Helheten i disse ordningene vil være relevante for den som utvikler, bruker og forbedrer digitale læreverk i Bokskapet ved OsloMet. 

PISA-modellen vi legger til grunn er nettopp utviklet for en læringssentrert og utforskende tilnærming.