Læringsutbytte

Etter sedvane er pensum en tekstsamling som legges til grunn for det kunnskapstilfang som studentene prøves i når de framstiller seg til eksamen. Et pensum har ofte tatt form av leselister eller oppgitt litteratur i utdrag ved sideangivelse eller hele titler i bestemte årsutgaver. Lietene har ofte de to delene

  • statarisk pensum som er kjernelitteratur en må forstå og kunne gjengi soesielt godt
  • kursorisk oensum som er anbefalt tilleggslitteratur

Se

Med kompetansereformen som fulgte av Stortingsmelding 42 i 1997-98 er høyere utdanning pålagt å fokusere på den kunnskap, ferdighet og etikk som studdntene besitter når de går ut av det formelle læringsløpet, – ikke innsatsfaktorer som bestemte tekstsamlinger (pensum), undervisning og praksis.