(foreldet) Avtaler

— Å komme i gang —

Digitalisering av høyere utdanning kan være så mangt. MOOCAHUSET fokuserer på å gjøre en ting godt:

Å publisere digitale læreverk, kompendier og håndbøker i Bokskapet til  bruk i tråd med PISA-modellen

Her spiller det digitale læreverket en nøkkelrolle.

Se Avtaler

 

En slik digital publikasjon skal ha en redaktør som tar eller har tatt det PISA-kurset vi har utviklet. Det krever minimum 50 timers arbeidsinnsats. Vi holder det sammen med bl.a. OsloMet Akademiet og vi kan avtale tilpasninger til miljøer som satser på slike løsninger. Første trinn for å komme igang er å melde seg på PISA-kurs. De holdes på norsk og engelsk hvert semester. Det norske kurset går online med 5 samlinger a 4 timer i Norge. Det andre går online med 3-dagers workshop på aktuelle  steder i og utenfor Norge:

  • På norsk: 2. kvartal 2018, 5 samlinger [mer]
  • På engelsk: 2. kvartal 2018, workshop 15.-17. juni [mer
    • Lukket prosjekt-workshop i mai 2018, Bangalore, India

Deltakerne bør ha grunnleggende digitale ferdigheter som det å håndtere tekst- og bilde-filer i filsystemet og på Internett. Se korte introduksjoner:

For å sikre god framdrift inngås intensjonsavtale og så en mer forpliktende publiseringsavtale mellom redaktør og MOOCAHUSET.

På grunnlag av intensjons- og publiseringsavtalene finner vi sammen ut hvordan vi som jobber i MOOCAHUSET kan bidra. Ta gjerne kontakt på epost til [email protected] eller på telefon (6723) 5202 til dosent Helge Høivik.

Intensjonsavtale

Redaktøren tegner innledningsvis en intensjonsavtale med Bokskapet.

Intensjonsavtalen inngås når arbeidet med et nytt digitalt læreverk eller kompendium settes i gang. Intensjonsavtalen skal klargjøre hvordan den formelle prosessen er og markere interesse og tilstrekkelig tilgang på ressurser for å sannsynliggjøre en utgivelse.

Intensjonsavtalen er utforskende, – ikke bindende.

Intensjonsavtale skal bidra til å sikre

  • At læreverket vil bli tilstrekkelig faglig sikret. Det tas da ofte inn en passus om dette i avtalen. Avtalen kan f.eks. underskrives av redaktør og studie- eller institutt-leder som går god for videre sikring av faglig kvalitet. Dette er ikke det samme som at læreverket settes på pensum. Her følges kotyme.
  • At Bokskapet peker ut en mediekonsulent, eventuelt en  medieredaktør, som følger produksjonen og gir råd om mediekvalitet.
  • Hvem som sannsynligvis blir hovedredaktør for læreverket og at vedkommende er kjent med Bokskapets formål og innretting inkludert det informerte samtykke til lisensieringsbetingelsene.
  • Antatt tidspunkt for utgivelse.
  • Spesielle føringer og forhold som en med fordel kan klargjøre tidlig i prosessen.

Dette synes kanskje mer omstendelig enn det er. Prøv! Vi tror du vil sette pris på systematikken.

Publiseringsavtale

Når vi ser at dette blir til noe, avløses intensjonsavtalen av en publiseringsavtale [PDF]. Den skal bidra til at ressursene i Bokskapet, med enkelte unntak, forblir åpent og fritt tilgjengelig for studenter og andre. Avtalen innebærer at læreverket blir publisert i Bokskapet, eventuelt også via den nadjonale portalen MOOC.no.

Titlene publiseres derfor med Creative Commons-lisens BY-NC-SA som gir gratis tilgang uten rett til kommersialisering. Om en bruker hele eller deler av et læreverk inn i en ny tittel, må også det nye produktet deles på samme måte. En kan gjenbruke det enkelte læringsobjekt med referanse til opphavsmann og hvor det ble hentet fra..

Redaktørene kan med fordel tegne avtaler med leverandører av enkeltforelesninger og annet stoff. Se forslag til en slik avtale for opptak av forelesninger [PDF].

Reflekterende praksis

PISA-modellen er utviklet for å fremme reflekterende praksis. Redaktører, forfattere og andre bidragsytere meritteres for sine bidrag. Under ledelse av hovedredaktør/produsent har de tidsbegrenset fortrinnsrett til «klikkdata» fra eget bidrag for analyse- og kvalitetshevingsformål. Deretter faller slike data, i tilstrekkelig anonymisert form, i det fri. Det er her satt en øvre grense på 3 år fra første publiseringsdato. Dette gir opphavspersonene rimelig tid til å analysere materialet fra ett års bruk, revisjon og nok et års bruk med påfølgende analyse og publisering.

I PISA-modellen er det altså (hoved)redaktør son leder FoU-arbeidet. En kan ha god hjelp fra andre analytikere/forskere. Som regel bør de siste delta i utvikling og bruk av læreverket på linje med andre bidragsytere. Den kjenner best hvor skoen trykker som selv har den på.

PISA-modellen definerer her reflekterende undervisningspraksis som en

  • kvalitetshevingssirkel med integrasjon av utviklingsarbeid, praktisk bruk og analyse.

Der det utvikles særegne analytiske verktøy for bruk av dokument- og bruker-data i Bokskapet skal disse gjøres tilgjengelige (publiseres) av Bokskapet med samme åpne lisens som læreverk/kompendier (BY-NC-SA).

Se også Sitering: Del rett.

Avtaleskjemaer

Lovlige læringsobjekter

En kan komme langt med å bruke fritt tilgjengelige (“lovlige”) læringsressurser fra Intetnett. Her er en kort introduksjon om stillbilder: