Opphavsrett – gjenbruk


Bokskapet publiserer digitale læreverk. Dette er annerledes enn de studieadministrative og fagadministrative tekstene som utvikles i LMS (Learning Management Systems) og er mer fristilt fra den lokale kontekst. De egner seg da mer for bruk nasjonalt og internasjonalt og til faglig gjennomarbeidet merittering. Samtidig kan gode læringsobjekter fungere begge steder om de lages med omhu.

Alle publikasjonene i Bokskapet skal ha en redaktør. For å sikre god framdrift inngås intensjonsavtale og så en mer forpliktende publiseringsavtale mellom redaktør og Bokskapet. På grunnlag av avtalene finner vi sammen ut hvordan vi som jobber i Bokskapet kan bistå deg som redaktør og forfatter. Om det synes rimelig med flere redaktører skal en av dem være hovedredaktør. Redaktører må ha tatt eller være i ferd med å ta PISA-kurset

Ta gjerne kontakt på epost til bokskapet@oslomet.no eller på telefon til en i staben:

Avtaleskjemaer

Intensjonsavtale

Redaktøren tegner innledningsvis en intensjonsavtale med Bokskapet.

Intensjonsavtalen inngås når arbeidet med et nytt digitalt læreverk eller kompendium settes i gang. Den bør klargjøre hvordan den formelle prosessen er og markere interesse og tilstrekkelig tilgang på ressurser for å sannsynliggjøre en utgivelse.

>> Intensjonsavtalen er utforskende, – ikke bindende <<

Intensjonsavtale skal bidra til..

 • At læreverket vil bli tilstrekkelig faglig sikret. Det tas da ofte inn en passus om dette i avtalen. Avtalen kan f.eks. underskrives av redaktør og studie- eller institutt-leder som går god for videre sikring av faglig kvalitet. Dette er ikke det samme som at læreverket settes på pensum. Her følges kotyme.
 • At Bokskapet peker ut en mediekonsulent, eventuelt en  medieredaktør, som følger produksjonen og gir råd om mediekvalitet.
 • Hvem som sannsynligvis blir hovedredaktør for læreverket og at vedkommende er kjent med Bokskapets formål og innretting inkludert det informerte samtykke til lisensieringsbetingelsene.
 • Antatt tidspunkt for utgivelse.
 • Spesielle føringer og forhold som en med fordel kan klargjøre tidlig i prosessen.

Dette synes kanskje mer omstendelig enn det er. Prøv! Vi tror du vil sette pris på systematikken.

Publiseringsavtale

Når vi ser at dette blir til noe, avløses intensjonsavtalen av en publiseringsavtale.

 • Se denne [PDF].

Publiseringsavtalen skal bidra til at ressursene i Bokskapet, med enkelte unntak, forblir åpent og fritt tilgjengelig for studenter og andre. Avtalen innebærer at læreverket blir publisert i Bokskapet, eventuelt også via den nasjonale portalen MOOC.no.

Titlene publiseres med Creative Commons-lisens BY-NC-SA som gir gratis tilgang uten rett til kommersialisering. Om en bruker hele eller deler av et læreverk inn i en ny tittel, må også det nye produktet deles på samme måte. En bør inkludere denne teksten i kursintroduksjonen og dette brukes som referanse:


Dette læreverket har Creative Commmons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår (CC BY-NC-SA). Dette betyr at du må oppgi korrekt kreditering/referanse, som er

   [redaktørens navn (red.)] [kurstittel og id].
   Utgitt av Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no)
   OsloMet - storbyuniversitetet. Oslo [åååå].

Kurstittel og id skal være ankerfeste for en URL som peker til About-sida til læreverket.

Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål, men du kan republisere og gjøre endringer sålenge det avledede verket har samme lisens. Vær oppmerskom på at det også kan eksistere andre opphavsrettsreguleringer for nærmere angitte deler av materialet.


Redaktørene kan med fordel tegne avtaler med leverandører av enkeltforelesninger og annet stoff.

 • Se forslag til en slik avtale for opptak av forelesninger [PDF].

Her er en liten oversikt over hvordan man publiserer i Bokskapet.

Reflekterende praksis

PISA-modellen er utviklet for å fremme reflekterende praksis. Redaktører, forfattere og andre bidragsytere meritteres for sine bidrag. Under ledelse av (hoved)redaktørhar de tidsbegrenset fortrinnsrett til «klikkdata» fra eget bidrag for analyse- og kvalitetshevingsformål. Deretter faller slike data, i tilstrekkelig anonymisert form, i det fri.

Det er her satt en øvre grense på 3 år fra første publiseringsdato. Dette gir opphavspersonene rimelig tid til å analysere materialet fra ett års bruk, revisjon og nok et års bruk med påfølgende analyse og publisering.

I PISA-modellen er det altså (hoved)redaktør son leder FoU-arbeidet. En kan ha god hjelp fra andre analytikere/forskere. Som regel bør de siste delta i utvikling og bruk av læreverket på linje med andre bidragsytere.

PISA-modellen definerer her reflekterende undervisningspraksis som en kvalitetshevingssirkel med integrasjon av utviklingsarbeid, praktisk bruk og analyse.

Der det utvikles særegne analytiske verktøy for bruk av dokument- og bruker-data i Bokskapet skal disse gjøres tilgjengelige (publiseres) av Bokskapet med samme åpne lisens som læreverk/kompendier (BY-NC-SA).

Se også Sitering: Del rett.