EUs personvern-regler (GDPR)

Alle de store internettfirmaene som Microsoft, Google, Facebook, Amazon osv samler store mengder data om brukerne. Mye av dette er lovlig, men kan misbrukes. Andre former for overvåking er illegal.

I april 2016 vedtok EU et nytt og strengere regelverk (GDPR) om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Det tar til å gjelde på dagen 18. mai 2018 med følger også for norsk personvernlovgivning. Av særlig betydning er regelen at man selv skal kontrollere hvilke data som andre samler inn, oppbevarer og bruker:

.. den behandlingsansvarlige (må) kunne bevise at den registrerte har samtykket, forespørsel om samtykke må fremsettes separat, og den registrerte kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke.

Unit er nå driftsorganisasjon for Bokskapet og GDPR håndteres via Unit’s regelverk. Du kan lese mer om dette her.


En bør merke seg reglene for å håndtere personprofiler:

Artikkel 22 regulerer bruken av såkalte personprofiler, som er definert som automatisk databehandling for å gjøre antakelser om en enkeltpersons atferd, preferanser eller behov.

Dette er relevant for både studenter og ansatte i høyere utdanning:

Profiler kan brukes for eksempel for å analysere eller forutse arbeidsprestasjoner, økonomisk situasjon, helse, interesser, pålitelighet eller oppførsel. Som hovedregel har enkeltpersoner rett til ikke å bli gjenstand for beslutninger som utelukkende er basert på bruk av personprofiler og som har rettsvirkninger eller negativ virkning for vedkommende. Unntak gjelder for utarbeidelse av personprofiler i forbindelse med en avtale mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige, eller dersom behandlingen er hjemlet i lov eller basert på samtykke.

Bokskapet

Når man bruker digitale lærevetk i Bokskapet samles det noen data om brukerne

Sigil editor for ePub

  • Registreringsdata som kreves for å bruke Bokskapet. Dette baserer seg som regel på FEIDE-innlogging der en oppgir sitt vanlige brukernavn og passord. Brukernavnet er epostadressen som blir satt opp automatisk avledet av det anonyme studentnummeret, mens passord et valgt av brukeren selv. En blir også bedt om å oppgi fullt navn og alder m.v. Det er frivillig å bestemme hva en oppgir her. Man må erklære seg enig i å respektere regler for god oppførsel i diskusjonsfora o.l.
  • Klikkdata fra studiearbeidet. Dette er data som viser omfang av arbeidet en gjør som hvilke oppgaver en har prøvd og hvilke vidroer en gar sett. Det lages en fullstendig liste over dette som grunnlag for å gi informert samtykke. Samtykke til registrering av slike data gis i det man registrerer seg i Bokskapet.

Se også regler for kopiframstilling.

Illustrasjonen viser den planlagt gangen for samtykke:

Studenten kommer til registreringssiden for Bokskapet. Den gjør klart at det gis samtykke ved registrering slik det er nærmere forklart i en side med personvernregler. Denne sida er igjen lenket til en oversikt over statisk utskrift av læreverkene til fil (ePub-format) med tilhørende spilleliste for online video. Det lagges også lenke fra det rnkelte interaktive (dynamiske) læreverk til den den statiske utskrfften.

NB: den som reserverer seg har ikke tilgang til ISA-delene av kursopplegg som arrangeres i tråd med PISA-modellen. De har likevel full tilgang til P-delen i statisk form som skrift og stillbildet samt video spilleliste.

 

Se mer om GDPR [html].

Legg igjen en kommentar