Aggregatnivåer

For å forstå dynamikken i de pågående omveltningene som gjelder (digitale) læreverk kan vi skjelne mellom

 • tekstlige og institusjonelle domener ELLER tekst og transaksjon
 • design og driftsnivåene (design time og run time) for disse

Tekstlige aggregatnivåer

Læringsobjekter

Digitale læringsobjekter er video, stillbilder, lysarkserier, quizzer, tekstavsnitt som kan brukes for læringsformål. o.l. Et læringsobjekt vil vanligvis bidra til å presentere et enkelt fenomen (ide, prosess, gjenstand, modell ..)

Det finnes ingen substansiell definisjon av hva et læringsobjekt er i og for seg, siden dette er avhengig av kontekst. En video, en saks og en blomsterpotte kan være læringsobjekter når de brukes som det, f.eks når videoen fungerer som en trigger eller presentasjon (miniforelesning) i et læringsforløp og når en saks brukes i opplæringen til frisør- eller skredder-faget.

Læreverk

Digitale læreverk og digitale kompendier består av store samlinger med læringsobjekter som video, stillbilder, lysarkserier, quizzer, tekstavsnitt o.l. De er bundet sammen av kortere skriftstykker som introduserer, gir kontekst og argumenterer.

I PISA-modellen skal det enkelte læreverk vanligvis understøtte 1/3 av studentenes arbeidstid med kurset. Det settes gjerne en nedre grense på 3 studiepoeng (ECTS – European Credit Transfer System) der årsverket på 1800 timer svarer til 60 poeng. 3 studiepoeng fordrer da 90 timer som igjen tilsier at læreverket understøtter 30 av disse. Med 3 presentasjoner (P) og 10 interaksjoner (I) pr time, består et læreverk aktså av omlag 90 presentasjoner og 300 interaksjoner med sammenbindende tekst.

Samlinger/portal

Studenter og lærere har nytte av organisert tilgang til samlinger av digitale læreverk. De kan lagres på en felles nettjener som i Bokskapet, men siden de formidles via Internett kan de lagres hvor som helst. Det viktige er da felles inngang(er) som f.eks. portalen MOOC.no eller edX.org.

Når en samler (aggregerer) digitale læreverk, legges det også et grunnlag for systematisk sammenligning, analyse og utvikling av kvalitetskriterier. Dette bør ha tilbakevirkende kraft på det enkelte læreverk og det enkelte læringsobjekt.

Transaksjonsnivåene

Når studenter og lærere bruker digitale læreverk i tråd med PISA-modellen inngår de i transaksjoner med dokumentet og hverandre. Dette er beskrevet i PISA-modellen.

Slike transaksjoner kan beskrives og analyseres på flere aggregatnivåer som

 • Institusjonelt
  • student (lærer) vs enkeltdokument
  • kull/klasse vs et eller flere læreverk
  • studieprogram som omfatter studenter, lærere og studieledelse vs fagsamlingen av læreverk
  • (digital) bibliotekfunksjon
 • Nasjonalt
  • studieprogrammene på et fagområde og en eller flere nasjonalr portaler for dette
  • nasjonalt tilgjengelige læringsobjekter
  • (digital) bibliotekfunksjon
 • Internasjonalt
  • internasjonalisering ute (mobilitet) og hjemme (virtualisering)
  • globale repositorier
  • analysenivået gjennom konferanser, workshops og publiseringssystemet