Merittert underviser

Kilde: Wikipedia Creative Commons

I 2016 la en arbeidsgruppe med deltakere fra NTNU og UiT fram  forslag til kriterier for å kunne bli merittert lærer [PDF]:

 1. Har undervist i høyere utdanning minimum fem år og hatt erfaringer fra  undervisning på ulike nivå.
 2. Har hatt en klar utvikling som underviser over tid og har utprøvd relevante
  undervisningsformer og læremidler som støtter opp under læring som fremmer forståelse, kritiske tenkning, kreativitet samt vitenskapelige og yrkesmessige ferdigheter og holdninger.
 3.  Har stått sentralt i studieplanarbeid og vært en aktiv bidragsyter i diskusjoner og strategisk arbeid knyttet til utdanning og undervisning.
 4.  Har ledet pedagogiske utviklingsarbeid eller utredningsarbeid
 5.  Har samhandlet med kolleger og studenter i arbeidet med evaluering og utvikling av egen og andres undervisning.
 6. Har formidlet erfaringer fra egen undervisning gjennom seminar, konferanser, rapporter artikler o.a.
 7. Har et reflektert, krititiskt-konstruktivt forhold til egen undervisningsvirksomhet, de valg som er gjort og de resultat som er oppnådd. Denne refleksjonen bør være forankret i og utdypet gjennom forskning (egen eller andres) og teori om undervisning og læring i høyere
  utdanning generelt og fagene spesielt.

UiT har allerede utpekt noen tilsatte. Søknad med beskrivelse og dokumentasjon er offentliggjort på nettet. Der er det mye å lære! Se

UiT er en nå i gang med andre runde med utnevning. Flere andre institusjoner er også i farta. Se

Ved Oslo Met – storbyuniveristetet vil en tilsvarende ordning etableres fom 2019 med inntil 10 nye meritterte undervisere pr år. [PDF]

Der har en satt opp kriterier basert på ordningen ved Universitetet i Bergen, med enkelte justeringer. De er samlet i 4 grupper:

1. Fokus på studentenes læring

 • Søker skal vise et tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet.
 • Søkeren skal vise et bevisst forhold til sammenhengen mellom valgt undervisning- og vurderingsformer og læringsutbytte.
 • Det skal være en tydelig og begrunnet sammenheng mellom søkerens grunnleggende oppfatninger om undervisningsvirksomhet og læring.
 • Søkeren skal kunne vise til gode relasjoner til studentene og til at søker etterspør og reagerer konstruktivt på tilbakemeldinger fra studentene.

2. En klar utvikling over tid

 • Søkeren har bevisst og systematisk tilstrebet å videreutvikle undervisningens form og innhold for å støtte opp under studentenes læring.
 • Søkeren har ideer og planer for fortsatt utviklingsarbeid og videreutvikling av sin egen undervisningskompetanse og praksis i fremtiden.

3. En utforskende tilnærming

 • Søkeren planlegger, kartlegger, vurderer og modifiserer sin undervisningspraksis med henblikk på hva og hvordan en best støtter opp under studentenes læring.
 • Søkeren reflekterer over sin egen undervisningsvirksomhet i lys av universitetspedagogisk teori og fagdidaktisk kunnskap.
 • Søkeren driver FoU-basert utdanning, både i form av at det faglige innholdet er forankret i oppdatert og aktuell forskning i faget, at studentene tar i bruk elementer fra forskningsprosessen i sitt læringsarbeid, og at søkeren underbygger sin pedagogikk med henvisning til FoU-resultater.

4. En kollegial holdning og praksis

 • Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstruktivt med studenter og kollegaer for å utvikle undervisningen og undervisningskvaliteten.
 • Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i diskusjoner, på konferanser og gjennom publikasjoner.
 • Søkeren bidrar til å oppfylle institusjonens strategiske mål for utdanningskvalitet.

Dette er knyttet opp mot en insentivordning

 • en merittert underviser får et varig lønnstilskudd på 35.000 pr år og deltar i et særegent kollegium
 • fagmiljøet mottar en engangssum på kr 100.000

Helheten i disse ordningene vil være relevante for den som utvikler, bruker og forbedrer digitale læreverk i Bokskapet ved OsloMet. 

PISA-modellen vi legger til grunn er nettopp utviklet for en læringssentrert og utforskende tilnærming.

Legg igjen en kommentar