Kurs og veiledning

I likhet med andre arbeidsoppgaver blir både administrasjon av utdanning, undervisning og faglitterær publisering nå digitalisert. Det gir bedre resultat om man skjelner mellom disse oppgavene.

Kurs, veiledning og læringsressurser må tilpasses hver enkelt. MOOCAHUSET er opptatt av den faglige publisering av lærestoff som resulterer i åpne og fritt tilgjengelige digitale læreverk, læringsobjekter og av utviklibgsarbeid og produksjon som må ligge til grunn.

>> PISA-kurs april- juni 2020 <<

Vi skiller mellom dybde og bredde og mellom ulike systemnivåer:

  • Studieadministrativt arbeid automatiseres på systemnivå med samtidig overføring av operativ oppgaveløsning til individnivå. Samarbeid i Teams-løsningen i Office 365 er et eksempel.
  • Læringsarbeidet hviler i økende grad på blandingsmodus der studentene arbeider med interaktivt faginnhold på nettet og med samhandling med lærer og hverandre i sanntid på samme sted (seminar, lab, ekskursjon) eller på ulike steder (webinar, virtuell lab). Her er det overlapp mellom funksjoner for prosjekt-og gruppearbeid i allmenne løsninger som Office 365 og særegne LMS (Learning Management Systems).
  • Publiseringsarbeidet innebærer at fagstoff forfattes og remedieres i rike dynamiske formater på en måte som forener åpen nasjonal tilgang med forankring og eierskap i lokale og nasjonale fagmiljøer. Her er det funksjonelt overlapp mellom systemer for åpen innholdspublisering og proprietære løsninger.

MOOCAHUSET fokuserer på det å utvikle og publisere åpent og nasjonalt rettede læreverk og kompendier. For dette formålet har vi utviklet en produksjonsmodell og et opplegg for etter- og videreutdanning av lærere som er redaktører og forfattere. Disse PISA-kursene gir opplæring i hvordan man utvikler og publiserer læreverk/kompendier på Open edX-plattformen. De fokuserer på faglitterær og kunnskapsorganistorisk kompetanse. De arrangeres i samarbeid med lokale miljøer som Akademiet ved OsloMet og NUDGE-initiativet på nasjonalt nivå. Dette er tredelt:

  • Systemnivået: Kurs og materiale er rettet mot kompetanse for å utvikke og vedlikeholde institusjonell og nasjonale publiseringsløsninger av rike dynamiske faglige tekster. Det gjelder helheten i produksjonssystemene for digitale læreverk, kompendier og underliggende læringsobjekter.
  • Publikasjonsnivået: Kurs og materiale er rettet mot faglitterært forfatterskap fra faggrupper og enkeltpersoner og deres nærmeste ledere. Resultatet skal være åpen og nasjonalt rettet publisering. Disse PISA-kursene er for deg som vil utvikle og publisere digitale læreverk i tråd med PISA-modellen på Open edX. Kursene praktiserer vi som vi prediker. Det betyr at PISA-kursene selv er utformet og holdes i tråd med  modellen.
  • Ledelsesnivået: Kurs for institusjonelle ledere på ulike nivåer. De deltsr ved å legge til rette og utvikke rammet for utvikling og løoende gruk av digitake læringsressurser.

Noter deg at ordet kurs har flere betydninger:

  • Omforenet digitalt kursmateriell, dvs. materiale i rik tekst i ulike formater som skrift, stillbilde, animasjon, simuleringer, video o.l. I MOOCAHUSET bruker vi (digitalt) læreverk og digitalt kompendium om dette. Et læreverk dekker som regel minst 2 studiepoeng.
  • Læringsdesign, dvs. en begrunnet plan for hvordan man organiserer et helhetlig læringsløp av et visst omfang med støtte i et kursmateriell. Et læreverk kan uttrykke hele eller deler av et læringsdesign.
  • Realisering av læringsdesign, dvs. den faktiske gjennomføringen (instansieringen) i tid og fysisk eller virtuelt rom av dette læringsdesignet.

For kurs ved OsloMet: Gå til Akademiets kursside m/påmeldingsskjema.

Se kort introduksjon til det opprinnelige PISA-kurset:

Før du begynner eller melder deg på kurs oppfordrer vi deg til å orienterer deg om hva dette innebærer. Se

Vi  bruker plattformen Open edX som er en av flere offisielle løsninger ved OsloMet. Kurs på plattformen skal ha åpen tilgang (Open Access) og egner seg godt for nasjonalt og internasjonalt rettede digitake læreverk.

Det legges også mye godt arbeid i å utvikle løsninger for Canvas-plattformen. For bistand til det bør du henvende deg til DigIn sentralt eller på eget fakultet.