Avtaler

Det som publiseres i Bokskapet skal være fritt tilgjengelig for studenter og andre. Titlene publiseres derfor med Creative Commons-lisens BY-NC-SA som gir gratis tilgang uten rett til kommersialisering. Om en bruker hele eller deler av et læreverk inn i en ny tittel, må også det nye produktet deles på samme måte. En kan gjenbruke det enkelte læringsobjekt med referanse til opphavsmann og kontekst.

Før et læreverk eller kompendium blir publisert i Bokskapet må det settes opp en publiseringsavtale [PDF]. Den tegnes mellom ansvarlig redaktør og MOOCAHUSETs ledelse.

For å inngå publiseringsavtale må signaturhaveren (ansvarlig redaktør) ta eller ha tatt PISA-kurset.

Redaktørene kan med fordel tegne avtaler med leverandører av enkeltforelesninger og annet stoff. Se forslag til en slik avtale for opptak av forelesninger [PDF].

Redaktører, forfattere og andre bidragsytere meritteres for sine bidrag. Under ledelse av hovedredaktør/produsent har de tidsbegrenset fortrinnsrett til «klikkdata» fra eget bidrag for analyse- og kvalitetshevingsformål. Deretter faller slike data, i tilstrekkelig anonymisert form, i det fri. Det er her satt en øvre grense på 3 år fra første publiseringsdato. Dette gir opphavspersonene rimelig tid til å analysere ett års bruk, revisjon og nok et års bruk med påfølgende analyse og publisering av resultatene.

Hovedredaktør/produsent kan ha god hjelp fra analytikere/forskere. De bør delta i utvikling og bruk av læreverket på linje med andre bidragsytere. Alle meritteres.  PISA-modellen definerer en kvalitetshevingssirkel med integrasjon av utviklingsarbeid, praktisk bruk og analyse.

Der det utvikles særegne analytiske verktøy for bruk av dokument- og bruker-data i Bokskapet skal disse gjøres tilgjengelige (publiseres) av MOOCAHUSET med samme åpne lisens som læreverk/kompendier (BY-NC-SA).

Avtaleskjemaer

Lovlige læringsobjekter

En kan komme langt med å bruke fritt tilgjengelige («lovlige») læringsressurser fra Intetnett. Her er en kort introduksjon om stillbilder: