MOOCAHUSET & DigIn

MOOCAHUSET og DigIn er to utfyllende digitaliseringstiltak ved OsloMet. Her er noen punkter om hva som er likt og ulikt:

Aktivitetsprofiler

 • DigIn er en bredt definert møteplass for alle lærere som arbeider med digitalisering.
  • Av praktiske grunner gjelder det nå utrulling av Canvas. Her må en forvente spennende initiativer ettersom arbeidet skrider fram med åpning av senteret 6. februar 2018.
  • DigIn skal yte støtte til alle typer digitalt utviklingsarbeid med alle typer programvarer.
 • MOOCAHUSET utvikler og bidrar til bruk av større digitale læreverk basert på PISA-modellen:
  • Publisering av digitale læreverk i Bokskapet på Open edX-plattformen. Kurs på Canvas-plattformen fra Instructure publiseres med støtte fra Instructure i Canvas Network.
  • En publiserer i Bokskapet ved å delta i et fastsatt opplæringsprogram (PISA-kurset) som så gir grunnlag for publiseringsavtale, et lokalt forankret system for kvalitetssikring o.l.
  • Opplæring av redaktører/forfattere er også basert på samproduksjon og organisert kollegaveiledning i det vi har kalt LæreVerkStedet [mer]
  • Internasjonalisering gjennom det vi har kalt IN:CODE for International joint course development. Det bygger på arbeid siden 2007 med partnere i bl.a. Sverige, Finland, Storbritannia, Australia, India, Russland, Polen, Litauen, Kina, Mexico, USA, Zimbabwe, Sør-Afrika og Vestbredden/Gaza.
  • Design og realisering av didaktiske tiltak med bruk av Bokskapets læreverk i tråd med PISA-modellen.
  • Analyse og aksjonslæring/aksjonsforskning rundt bruk av digitale læreverk i tråd med PISA-modellen

Diffusjonsmodell og metodikk

 • DigIn skal bli et prosessorientert og lavterskel miljø for erfaringsdeling og kontakt. Mulige stikkord:  “trygt”,  “lave skuldre”, “bare et verktøy”.
 • MOOCAHUSET har etablert en tydelig kunnskapsterskel for inngang til redaksjonelt orientert samproduksjon og samarbeidslæring. Mulige stikkord: “ferdig motivert”, “leveranse”, “stein på stein, vegg-til-vegg”.

Nettverksorganisering

 • DigIn vil trolig konkretisere, utvikle og utforske sin organisasjonsmodell.
 • MOOCAHUSET har utviklet og følger en nettverksmodell for organisering av arbeidet. Dette viderefører modelltekningen for digitalisering fra Pedagogisk utviklingssenter og den opprinnelige eCampus-utredningen. En inngår her formelle avtaler om utgivelser (publiseringsavtale) og samarbeid (samarbeidsavtale) med hhv redaktører og fagmiljøer innenfor og utenfor OsloMet. Avtaler inngås med MOOCAHUSETs leder.

Rekruttering og vekststrategi

 • DigIn rekruttere blant tilsatte som allerede har stilling ved institusjonen (internrekruttering). Dette kan endres over tid. Det er for tiden stillingsstopp.
 • MOOCAHUSET rekrutterer, skolerer og beholder talenter utenfra som innledningsvis engasjeres på timebasis. En ble invitert til å søke og fikk så tilslag på lønnsmidler til to av disse gjennom en lang prosess april-oktober 2017. Det skulle da legges vekt på transparens og god organisasjonskultur. De arbeider med utviklingsoppgaver og kompetanseheving i, for og rundt MOOCAHUSET.

Teknologi

 • DigIn arbeider bredspektret med en vifte av digitale løsninger basert på erfaringsdeling og orientert mot Canvas som integrerende ramme.
 • MOOCAHUSET arbeider smalspektret og i dybden med en avgrenset infrastruktur med bruk av Open edX og Office 365.

Det kan også være andre dimensjoner som fortjener oppmerksomhet.

Samarbeid

Et godt utgangspunkt for samarbeid er her

 • nettverksorganisering i tråd med like prinsipper
 • spisset kompetanseutvikling for hver aktivitetsprofil
 • omvendt klasserom som står sentralt i begge initiativer
 • læringsanalyse

Den viktigste ulikheten er at

 • DigIn representerer en (kjærkommen) breddesatsning mot alle lærere og tilbyr dem bredspektret bruker-støtte, opplæring og erfaringsdeling rundt dette. Eksempelvis arbeider DigIn i 2018 med introduksjonskurs av 1.5 timers omfang samt mer punktvis støtte knyttet til Canvas-innføringen. I dette synes DigIn innledningsvis å være orientert mot (sentral) pedagogisk rådgivning og (lokal) brukerstøtte.
 • MOOCAHUSET representerer en like nødvendig og supplerene dybdesatsning for færre aktører. En legger omfattende partnerbasert arbeid i å frambringe digitale læreverk. MOOCAHUSET krever av sine redaktører at de gjennomfører et 50 timers utdanningsprogram i PISA-kurset i tråd med en veldefinert modell. Studieleder(e) og instituttleder spiller sentrale roller i organisering og faglig kvalitetssikring.

En kan utvikle klarere forståelse for kompetansebehov og treffsikre opplærings-programmer for bredde og dybde. Her har HiOA-Akademiet en nøkkelrolle.