PISA GPA

(GPA – Grade Point Average)

Digital dokumentkvalitet blir vurdert i forhold til dokumentfaglige og didaktiske kriterier på to supplerende måter:

  • numerisk indikator basert på poengsystem
  • supplerende skjønnsmessig deskriptiv vurdering

Den indikatorbaserte skåringen er summen over et antall vektede kvalitetsdimensjoner (fasetter) som f.eks. poeng knyttet til hvert enkelt læringsobjekt og deres variasjonsgrad og samlede profil, layout, sidestruktur (balansert tre og sidelengde), kolofon osv. Det settes tallverdier 1-3* på hver fasett. De er vektet (0.5=liten betydning, 1=noe betydning og 1.5=stor betydning). Vi lager analyseverktøy som støtte til dette.

*) Gabi har foreslått 4, Helge 6. Kanskje 3 er nok når en skal vurdere mange, altså (1=svak 2=middels og 3=bra)? Det må ikke bli for vidløftig.

Den skjønnsmessige vurderingen supplerer og kan også erstatte indikatorvurderingen. Dette skjer dels for å motvirke eventuelle skjeve utfall på indikatorene og dels helhetsvurderinger som indikatorene ikke synes å fange opp.

Dimensjoner i poengsystemet

  • Retorikk (nettorikk): I hvilken grad er tekstlig innhold i læringsstien utformet for nettet i motsetning til andre sjangre som fagartikkel, trykt lærebok, avisartikkel osv. 1-x poeng som tildeles hver unit (HTML-side). NB: En sjanger er ikke laget av stål, – det kan være overganger,  intenderte sjangerbrudd, utforsking av sjangerens ytterkanten jfr. “roman” om jeg-og-mitt-(privat)liv ((bevisst provo..;-)) – (((dobbeltparentes, … osv.osv.));)
  • AV-kvalitet – video: Hver video vurderes teknisk (lys, lyd), dramaturgisk (design, rytme, framføring), innholdsmetning/lengde med 1-x poeng.
  • AV-kvalitet – stillbilde. Hvert bilde vurderes teknisk, estetisk og som ideogram (formidling av relevant forestilling, tanke) med 1-x poeng.

Komponent-nivået vurderes samlet for

  • variasjon
  • helhetlig struktur
  • ‘transmediering (at mening fra hvert element står i god sammenheng med de øvrige)

(mer)

– “karakter / poengsystem” for audiovisuelle innholdskomponenter i Bokskapets kurs. Her vektlegges IKKE faglig kvalitet. MEN: Nettorikk vektlegges. Altså at tekstlig innhold i læringsstien skal være utformet for nett – og ikke som en fagartikkel.

Hver “Component” i læringsstien får mellom 0 – 3 poeng. En helheltsvurdering av alle komponenter på hver “Unit” (side) gir en egen karakter per Unit. Gjennomsnittet av samtlige Units gir kurset en tallkarakter der 4 er høyeste (beste) score.

I tillegg kan vi gi egne tallkarakterer på de ulike komponentgruppene. F.eks. kan et kurs ha samlet GPA på 3, men en video-GPA på 2,4 og en bilde-GPA på 4.

En slik PISA – “rating” bør kanskje synes i de enkelte kursenes kolofon? F.eks som et smalt banner bilde helt på toppen slik at det blir synlig?

Det kan være aktuelt å vurdere POS-er,  men det ligger på sett og vis utenfor læreverket som sådan. Ditto for ANALYSE, men en kan med rimelig si at PPI-er er innafor. Det siste er spesielt interessant fordi det forbinder faglig kvalitet, datateknikk, digital retorikk og kunnskapsteori — hele veien fram til dialogisk kunstig intelligens. *Det* kjem også, men kanskje inkje så brått…  Men noe bør vi ha på PPI-.er allerede nå.