Publisere i Bokskapet

OsloMet – storbyuniversitet gir ut digitale læreverk i Bokskapet på Open edX-plattformen. Det skjer med åpen gjenbrukslisens (CC BY-NC-SA) i tråd med PISA-modellen. Redaktør og studieleder er ansvarlige for faglig innhold, mens Bokskapet sikrer dokumentkvalitet. Open edX supplerer og spller sammen med andre elæringsløsninger i Canvas, Office 365, Moodle, Facebook osv.


Et læreverk i Bokskapet består av

  • korte online forelesninget i form av video, illustrerte lydopptak, animasjonet o.l. (Presentasjon)
  • testbatterier det studentene tester seg selv (pedagogisk programmert Interaksjon)
  • sammenbindende og forklarende stoff i form av skrift og stillbilder
  • bakgrunns- og tillegslitteratur som ofte lagres sammen med læreverket i PDF-format
  • kolofon (metadata, tekst som omtaler læreverket selv)

Du finner titlene våre på nettadressen  http://bokskapet.hioa.no. Vi samarbeider også med BIBSYS om formidling gjennom den nasjonale læringsportalen MOOC.NO.

Det finnes et eget øvingsområde på http://kladdebok.no for den som utvikler nye titler. Du får hjelp til det i LæreVerkStedet.

Ferdige læreverk legges også på http://bokrevisjonen.hioa.no. Da kan en fortsette å forbedre stoffet der.

MOOCAHUSET bidrar til systematisk analyse av innhold, bruk og læringsresultater sammen med redaktør og forfattere i reflekterende praksis. Da kan de lettere meritteres for arbeidet.

Bokskapet er organisert for omvendt undervisning. Det betyr:

Framfor at lærer bruker tida sammen med studentene til enveis forelesning, organiserer vi dette som kortere og poengterte videoopptak, selvtester og sammenbindene tekst på nettet. Det skal studentene jobbe med før timen. Da kan samværet i timen brukes bedre.

Dette betyr ikke at lærere og studenter slutter med å møtes for å samarbeide, – tvert om. De skal samarbeide mer.

Det betyr heller ikke at studentene slutter å lese vanlige bøker. De leser mer.

Dokumenttyper

Publikasjonene i Bokskapet kan grovt sett grupperes i fire kategorier

  • digitale læreverk på norsk som minimum støtter 3 studiepoeng ECTS (totalt 90 timer arbeid)
  • digitale kompendier på norsk som støtter 1-3 studiepoeng
  • digitale håndbøker
  • digitale læreverk og kompendier på engelsk og andre språk i IN:Code

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringen av det faglige innholdet skjer i det nære faglig miljø. Studie- og institutt-ledere spiller en nøkkelrolle sammen med utdanningsledere på fakultetsnivå.

Digitale læreverk har også en faglig-dokumentalistisk side. Ansvaret for det vi kan kalle dokumentkvalitet ligger i det dokumentfaglige miljøet i universitetsbiblioteket.

Se

Bokskapets plattform

Bokskapet bruker edX-plattformen som ble lansert av MIT og Harvard i USA i 2012 for bruk i edX.org . Formål var da å tilby gratis utdanning til en milliard studenter og drive forskningsbasert utvikling av elæringssystemet. Når plattformen oppdateres, blir forbedringene tilgjengelige gjennom Open Source-utgaven Open edX.

Det er denne utgaven av edX vi bruker i Bokskapet. Her deltar vi i en verdensomfattende bevegelse for å forbedre og bruke den dominerende ikke-kommersielle løsningen. Open edX egner seg særlig godt til tverrinstitusjonelt og internasjonalt samarbeid.

Open edX spiller sammen med andre programvarer som Office 365 og Canvas. Vi gjør oss nytte av åpne arkiver for læringsressurser som http://film.hioa.no og BIBSYS’ DLR (Digitale LærinsRessurser) på https://dlr.bibsys.no.

Tallene nedenfor gjelder alle typer MOOC i 2017. Her dominerer Coursera og edX/Open edX.

Utgangspunktet for kvaliteten på et digitalt læreverk i Bokskapet er altså kvaliteten på de forelesningene og den undervisningrn som studentene faktisk opplever. Fra første opptak jobber MOOCAHUSET med å bistå lærere i å gjøre dem bedre. Forbedring av live og online presentasjoner/formidling går hånd i hånd.

Gjennom det vi har kalt PISA-modellen, der A står for forbedringsorientert analyse, blir materialet systematisk vurdert og revidert. Dette bygger på flere observasjoner som studentbidraget, studentresultatene, klikkdata og likemanns-vurderinger. Det kalles ofte for læringsanalyse der vi jobber med tette tilbakemeldingsløkker. Da kan en starte på det gitte nivå og raskt heve kvaliteten.

Det er ikke læreverket eller boka alene, men alle elementene hver for seg og i samspill, – lærer, student og læreverk -, vi har i kikkerten:

  • Ikke studenten, men læringen i sentrum!

MOOCAHUSET: Større utviklingsarbeider

Dette er interessant og givende, men også krevende arbeid.

Derfor prioriterer vi kompetanse og arbeidstid inn mot større utviklingsprosjekter som helhetlig omlegging av kurs og studieprogrammer.

Første gangs utvikling av et digitalt kurs kan kreve fra 150 timers arbeidsinnsats og oppover. Dette bæres av de aktuelle fagmiljøene. Vi organiserer PISA-kurset på 50 arbeidstimer som gir inngangsbillett til å publisere i Bokskapet.

Samtidig er det behov for lavterskeltilbud med erfaringsdeling, veiledning og brukerstøtte. Dette håndteres godt av enhet for digital innovasjon (DigIn) og BIT.

Se også samarbeidsavtale med Gyldendal Akademisk.

Opphavsrett og publiseringsavtaler

Før et læreverk eller kompendium blir publisert i Bokskapet må det settes opp en publiseringsavtale som bl.a. sikrer kvalitet samt åpen og fri tilgang. For å sikre gjensidig forståelse og gjennomføringsevne inngås det avtale kun med redaktører som har tatt PISA-kurset. Det anbefales å lage avtale tidlig i arbeidet!

Når en lager opptak med eksterne forelesere bør dette også avtalefestes.


Se AVTALER


Gjenbruk/LTI

Deler av stoffet kan gjenbrukes på andre plattformer via LTI (Learning Tools Interoperability).

Samtidig bør redaktører og forfattere meritteres for sine bidrag. De bør omtales i kolofon og har bl.a. tidsbegrenset fortrinnsrett til “klikkdata” fra eget bidrag for analyse- og kvalitetshevingsformål.


Her er en liten oversikt over hvordan man publiserer i Bokskapet.