Åpen, nasjonal publisering.MOOCAHUSET fremmer nasjonal publisering av digitale læreverk på Open edX-plattformen.

Det skjer med åpen gjenbrukslisens (CC BY-NC-SA) i tråd med PISA-modellen og smidig (lean) organisering. Vi går her inn for en redaksjonsbasert modell der redaktør  er ansvarlige for faglig innhold, fortrinnsvis med støtte fra studieleder. Samtidig bør en kvalifisert instans som universitetsbiblioteket sikre dokumentkvalitet og titlene på samlingsnivå.

Vi arbeider forankret (grounded) og tar utgangdpunktet i faktisk undervisning i drn virkelige verden. Faglærere med interesse inviteres inn som redaktører og forfattere. Alt som blir publisert, publiseres åpent. Vi oppfordrer til egenvurdering og egenforbedring, men også vurdering og tilbakenelding fra studenter og andre fagfolk. Arbeidet et organisert for systematisk og hyppig revisjon. Det utgjør en kvalitetssirkel med trinnvis faglig, didaktisk og litterær utvikling, Det er kvalitet på studieprogramnivå som står i sentrum.

Open edX supplerer og spiller sammen med andre elæringsløsninger i Canvas, Office 365, Moodle, Facebook osv. Se  eksempel på åpen (innloggingsfri) nettside ved å klikke her eller på bildet.

Det er behov for nasjonalt grep med forankring i profesjonell samlingsutvikling. Eksempelvis har en treårig sykepleierutdanning 20-30 ulike emner. I 2018 var det 1.005 varianter, dvs. 40-50 opplegg for hvert emne. Når emnene digitaliseres bør dette reduseres med 95%.


Et digitalt læreverk som følger PISA-modellen består som regel av

 • Korte online forelesninger i form av video, illustrerte lydopptak, animasjoner, stillbilder, utdypende tekster o.l. (Presentasjon).
 • Testbatterier det studentene prøver seg selv og sin forståelse (pedagogisk programmert Interaksjon).
 • Sammenbindende og forklarende stoff i form av skrift og stillbilder.
 • Bakgrunns- og tilleggslitteratur som ofte lagres slik at det er tilgjengelig sammen med læreverket i ePub- eller PDF-format.
 • Kolofon, dvs. metadata og annen tekst som omtaler læreverket.

Omvendt klasserom

Titlene er som regel organisert for omvendt undervisning. Det betyr:

Framfor at lærer bruker tida sammen med studentene til enveis forelesning, organiserer vi dette som kortere og poengterte videoopptak, selvtester og sammenbindene tekst på nettet. Det skal studentene jobbe med før timen. Da kan samværet i seminar og webinar brukes bedre.

Dette betyr ikke at lærere og studenter slutter å møtes for å samarbeide. Tvert om. De skal samarbeide mer. Det betyr heller ikke at studentene slutter å lese bøker. De leser mer.

Faglitterært og dokumentfaglig

Vi arbeider med å profesjonalisere arbeidet langs fire gjensidig avhengige dimensjoner:

 • Det faglitterære: Å beherske rik multimedial sjanger og retorikk med god akademisk språkpraksis.
 • Kunnskapsforvaltning og dokumentfag (bibliotekfag): Å berske produksjon og revisjon, vedlikehold og  kuratering, gjenfinning og gjenbruk av komplekse dokumentformater, – på objekt-, tittel- og samlings-nivå.
 • Fagdidaktikk: Å beherske samspillet mellom tekst, student og lærer der dette skjer online og offline under variert og dialogisk orientert læringsledelse.
 • Det læringsanalytiske bidrag: Redaktør/forfatter og kunnskapsforvalter studerer resepsjon og bruksmønstre på individ- og gruppe-nivå med formål å heve læreverkets og dokumentsamlingens kvalitet.

Dette vil ofte fordre organisert etter- og videreutdanning av faglærer for rollene som redaktør, forfatter, produsent, leder og læringsanalytiker.


Kunnskapsforvaltning

Når materialet er tilstrekkelig utviklet i kladdemodus, kan det publiseres.

Ved OsloMet skjer dette for tida ved å kopiere fra et utviklerområde på kladdeboka og også flytte bildefiler og annet fra gratis konto på Cloudinary (http://cloudinary.com) til lagringsstedet http://odlr.no og den nasjonale tjenesten http://dlr.unit.no. Læreverket publiseres så i Bokskapet for løpende bruk og i Bokrevisjonen for løpende videreutvikling.PISA-modellen muliggjør systematisk analyse av innhold, bruk og læringsresultater  i reflekterende praksis. Da kan de som bidrar lettere meritteres for arbeidet. Det hviler på den sirkulære karakteren av PISA-modellen som forener MOOC-logikk, omvendt klasserom og nasjonalt rettet student- og fagfelle-evaluering.

Ultimo mai 2019 hadde Bokskapet over 7.000 kursbrukere til 20 titler med mange studenter og lærere utenfra OsloMet.

Volumberegninger

Det kan være behov for mindre publikasjoner for bl.a. etter-og videreutdanning. Med utgangspunkt i 50-60 studentarbeidstimer (= 2 studiepoeng) anbefaler vi en tredeling i studentarbeidet med online læreverk (20 timer), stille/dyp lesning i bok/artikkelsamling (20 timer tilsvarende 200 sider) og 10-20 timers seminar/webinar.

Det digitale læreverket vil da ofte inneholde rundt 100 nettsider med tilsammen 50-60 korte videoer/animasjoner på 2-5 minutter, 150-200 interaktive spørsmål og 100 stillbilder. En erfaren redaksjon bruker 100-200 arbeidstimer på å lage dette.

Et universitet med ca 20.000 studenter tilbyr rundt 10.000 unike studiepoeng. For full dekningsgrad må tallene over multipliseres tilsvarende. Det kreves dokumentfalig kompetanse for å håndtere slike volumer. Dette ligger hos kunnskapsforvalter. Viktige oppgaver dekkes da av universitetsbiblioteket, men det enkelte fagmiljø må også dyktiggjøres.

Flere institusjoner bør samarbeide her, bl.a. gjennom NUDGE (Norwegian User and Development Group Edx).

Vi organiserer publiserings- og organisasjonskurs for etter-og videre-utdanning av faglærere og andre.  Mer enn 100 kolleger har tatt PISA-kurset på 50 arbeidstimer i perioden 2016-19. Introduksjonsdel og presentasjonsdel kan også tas for seg.


ePub

MOOCAHUSET støtter publisering i DRM-fri ePub-format for stille/dyp lesning fra digitale bøker:

 • DRM – Digital Rights Management
 • ePub – Electronic Publishing, komprimert HTML- og CSS-format

Se aktuell programvare for ePub