Bokskapet

OsloMet – storbyuniversitet gir ut digitale læreverk i Bokskapet nasjonalt og internasjonalt på Open edX-plattformen. Det skjer med åpen gjenbrukslisens (CC BY-NC-SA) i tråd med PISA-modellen. Redaktør og studieleder er ansvarlige for faglig innhold, mens Bokskapet sikrer dokumentkvalitet. Open edX supplerer og spiller sammen med andre elæringsløsninger i Canvas, Office 365, Moodle, Facebook osv.


For den utålmodige. Hvis du vil raskt i gang med på publisere kompendier og læreverk i Bokskapet bør du:

Et læreverk i Bokskapet består av

 • korte online forelesninget i form av video, illustrerte lydopptak, animasjoner, utdypende tekster o.l. (Presentasjon)
 • testbatterier det studentene tester seg selv og sin forståelse (pedagogisk programmert Interaksjon)
 • sammenbindende og ytterlig forklarende stoff i form av skrift og stillbilder
 • bakgrunns- og tilleggslitteratur som ofte lagres sammen med læreverket i PDF-format
 • kolofon (metadata, tekst som omtaler læreverket selv)

Du finner titlene våre på nettadressen  http://bokskapet.oslomet.no.

Vi samarbeider også med Unit om formidling gjennom den nasjonale læringsportalen MOOC.NO.

Det finnes et eget øvingsområde på http://kladdebok.no for den som utvikler nye titler. Du får hjelp til det i LæreVerkStedet og i vår uhøytidelige Redaktørforening.

Ferdige læreverk legges også på http://bokrevisjonen.no. Da kan en fortsette å forbedre stoffet der.

Bokskapet muliggjør systematisk analyse av innhold, bruk og læringsresultater  i reflekterende praksis. Da kan de som bidrar lettere meritteres for arbeidet.

Bokskapets titler er som regel organisert for omvendt undervisning. Det betyr:

Framfor at lærer bruker tida sammen med studentene til enveis forelesning, organiserer vi dette som kortere og poengterte videoopptak, selvtester og sammenbindene tekst på nettet. Det skal studentene jobbe med før timen. Da kan samværet i timen brukes bedre.

Dette betyr ikke at lærere og studenter slutter med å møtes for å samarbeide, – tvert om. De skal samarbeide mer.

Det betyr heller ikke at studentene slutter å lese bøker. De leser mer.

Føringer

Bokskapet publiserer med tanke på at omleggingene skal gjøres

 • med systematisk utprøving og analyse (reflekterende praksis) og gjerne med bidrag fra utenfra-forskere.
 • med åpning for innsyn og vurdering fra flere aktørene og læringsmiljøet som helhet, –   lærerkolleger, studenter, ledere og andre bidragsytere
 • for å utvide læreprosessene ut over klasse/kull, institusjon, område og nasjon slik at vi knytter undervisning tettere til andre i utdanning, arbeidsliv og annen sosial praksis utenfor utdanningsinstitusjonene selv.

Dokumenttyper

Bokskapet publiserer i fire kategorier:

 • Digitale læreverk på norsk som minimum støtter 3 studiepoeng ECTS (totalt 75 timers arbeid). Dette er hovedtypen og den prioriterte satsning.
 • Digitale kompendier på norsk som støtter 1-3 studiepoeng. Det kan i noen tilfelle være hensiktsmessig å gi ut et kompendium som over tid utvides til et helt læreverk.
 • Digitale håndbøker
 • Digitale læreverk og kompendier på engelsk og andre språk i IN:Code-initiativet.

Der det et hensiktsmessig publiserer Bokskapet også læreverk og kompendier som ebøker i ePub- og PDF-format. Det kan også være aktuelt å publisere spillelister basert på videomateriale.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringen av det faglige innholdet skjer i det nære faglig miljø og i dialog med partnere og brukere nasjonalt. Emneansvarlige, studie- og institutt-ledere spiller en nøkkelrolle sammen med utdanningsledere på fakultetsnivå.

Digitale læreverk har også en faglig-dokumentalistisk side. Ansvaret for det vi kan kalle dokumentkvalitet ligger i det dokumentfaglige miljøet i universitetsbiblioteket.

Se

Referanse

Det enkelte læreverk i Bokskapet skal ha denne innførselen i kolofon (“about-filen”):

   [redaktørens navn (red.)] [kurstittel og id].
   Utgitt av Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no)
   OsloMet - storbyuniversitetet. Oslo [åååå].

Det er denne som gjengis når en refererer til læreverket i andre sammenhenger.

Bokskapets plattform: Open edX

Bokskapet bruker edX-plattformen som ble lansert av MIT og Harvard i USA i 2012 for bruk i edX.org . Formål var da å tilby gratis utdanning til en milliard studenter og drive forskningsbasert utvikling av elæringssystemet. Når plattformen oppdateres, blir forbedringene tilgjengelige gjennom Open Source-utgaven Open edX.

Det er denne utgaven av edX vi bruker i Bokskapet. Her deltar vi i en verdensomfattende bevegelse for å forbedre og bruke denne dominerende ikke-kommersielle løsningen.

 • Open edX egner seg særlig godt til tverrinstitusjonelt og internasjonalt samarbeid.

Open edX spiller sammen med andre programvarer som Office 365 og Canvas. Vi gjør oss nytte av åpne arkiver for læringsressurser som http://film.hioa.no og Units DLR (Digitale LærinsRessurser) på https://deling.unit.no.

Tallene nedenfor gjelder alle typer MOOC i 2017. Her dominerer Coursera og edX + Open edX. I 2018 har edX-plattformen 34 millioner studenter og dominerer nå med 18.000 kurs.

Læring i sentrum

Utgangspunktet for kvaliteten på et digitalt læreverk i Bokskapet er altså kvaliteten på de forelesningene og den undervisningrn som studentene faktisk opplever. Fra lærernes første opptak jobber Bokskapet med å bistå dem i å gjøre publikasjonen bedre.

Gjennom det vi har kalt PISA-modellen, der A står for forbedringsorientert analyse, blir dokumentet systematisk vurdert og revidert. Dette bygger på flere observasjoner som studentbidraget, studentresultatene, klikkdata og likemanns-vurderinger. Det kalles ofte for læringsanalyse der vi jobber med tette tilbakemeldingsløkker. Da kan en starte på det gitte nivå og raskt heve kvaliteten.

Det er ikke læreverket eller boka alene, men alle elementene hver for seg og i samspill, – lærer, student og læreverk -, som gir god læringskvalitet. Vi markeret oss her mot å betrakte studenten som kunde i et læringsmarked under det ny-liberale slagordet studenten i sentrum. Vi legger i steden vekt på at studenter, lærere, tekster og organisering utgjør en løringsorientert helhet:

 • Ikke studenten, men læringen i sentrum!

Bokskapet er opprettet og driftes for å publisere gode læreverk rettet mot nasjonal og i noen tilfelle internasjonal bruk i et slikt perspektiv.

Større utviklingsarbeider

Å arbeide med dette er interessant og givende, men også krevende.

Derfor prioriterer vi kompetanse og arbeidstid inn mot større utviklingsprosjekter som resulterer i helhetlige digitale læreverk.

Første gangs utvikling av en digitalt tittel kan kreve fra 150 timers arbeidsinnsats og oppover. Dette bæres av de aktuelle fagmiljøene. Vi organiserer PISA-kurset på 50 arbeidstimer som gir inngangsbillett til å publisere i Bokskapet.

Samtidig er det behov for lavterskeltilbud med erfaringsdeling, veiledning og brukerstøtte. Dette håndteres godt av enhet for digital innovasjon (DigIn) og BIT.

Opphavsrett og publiseringsavtaler

Før et læreverk eller kompendium blir publisert i Bokskapet må det settes opp en publiseringsavtale som bl.a. sikrer kvalitet samt åpen og fri tilgang (CC BY-NC-SA). For å sikre gjensidig forståelse og gjennomføringsevne inngås det avtale kun med redaktører som har tatt PISA-kurset. Det anbefales å lage avtale tidlig i arbeidet.

Når en lager opptak med eksterne forelesere bør dette også avtalefestes.


Se AVTALER


Gjenbruk/LTI

Deler av stoffet kan gjenbrukes på andre plattformer via LTI (Learning Tools Interoperability).

Samtidig bør redaktører og forfattere meritteres for sine bidrag. De bør omtales i kolofon og har bl.a. tidsbegrenset fortrinnsrett til “klikkdata” fra eget bidrag for analyse- og kvalitetshevingsformål.