Publisere i Bokskapet

MOOCAHUSET gir ut digitale læreverk i Bokskapet med åpen gjenbrukslisens (CC BY-NC-SA) i tråd med PISA-modellen. Redaktør og studieleder er ansvarlige for faglig innhold, mens Bokskapet sikrer dokumentkvalitet.


Vi satser på litt større læreverk og prioriterer bruk av PISA-modellen på kvalifisert nivå. Se hvordan du kan komme i gang.

Du finner titlene våre på nettadressen  http://bokskapet.hioa.no. Vi samarbeider også med BIBSYS om formidling gjennom den nasjonale læringsportalen MOOC.NO.

Det finnes et øvingsområde på http://kladdebok.no for den som utvikler nye titler. Du får hjelp til det i LæreVerkStedet. Ferdige læreverk legges også på http://bokrevisjonen.hioa.no. Da kan en fortsette å bearbeide stoffet der.

MOOCAHUSET bidrar til systematisk analyse av innhold, bruk og læringsresultater sammen med redaktør og forfattere. Da kan de lettere forbedres. Vi bruker analyseverktøyet Insight (http://insights.hioa.no) samt Excel, SPSS og på sikt Watson.

Bokskapet bruker Open edX-plattformen som ble kansert av MIT og Harvard University i 2012. Den spiller sammen med andre programvarer som Office 365 og Canvas. Vi gjør oss nytte av åpne arkiver for læringsressurser som http://film.hioa.no og BIBSYS’ DLR (Digitale LærinsRessurser) på https://dlr.bibsys.no.

Bokskapet er organisert for omvendt undervisning. Det betyr:

Framfor at lærer bruker tida sammen med studentene til enveis forelesning, organiserer vi dette som kortere og poengterte videoopptak, selvtester og sammenbindene tekst på nettet. Det skal studentene jobbe med før timen. Da kan samværet i timen brukes bedre.

Utgangspunktet for kvaliteten på et digitalt læreverk i Bokskapet er altså kvaliteten på de forelesningene som studentene utsettes for. Fra første opptak jobber MOOCAHUSET med å bistå lærere i å gjøre dem bedre. Forbedring av live og online presentasjoner/formidling går hånd i hånd.

Gjennom det vi har kalt PISA-modellen, der A står for forbedringsorientert analyse, blir materialet systematisk vurdert og revidert. Dette bygger på flere observasjoner som studentbidraget, studentresultatene, klikkdata og likemanns-vurderinger. Det kalles ofte for læringsanalyse der vi jobber med tette tilbakemeldingsløkker. Da kan en starte på det gitte nivå og raskt heve kvaliteten.

Det er ikke læreverket eller boka alene, men alle elementene hver for seg og i samspill, – lærer, student og læreverk -, vi har i kikkerten. Derfor sier vi ..

  • Ikke studenten, men læringen i sentrum!

MOOCAHUSET: Større utviklingsarbeider

Dette er interessant og givende, men også krevende arbeid.

Derfor prioriterer vi kompetanse og arbeidstid inn mot større utviklingsprosjekter som helhetlig omlegging av kurs og studieprogrammer.

Første gangs utvikling av et digitalt kurs kan kreve fra 150 timers arbeidsinnsats og oppover. Dette bæres av de aktuelle fagmiljøene. Vi organiserer PISA-kurset på 50 arbeidstimer som gir inngangsbillett til å publisere i Bokskapet.

Samtidig er det behov for lavterskeltilbud med erfaringsdeling, veiledning og brukerstøtte. Dette håndteres godt av enhet for digital innovasjon (DigIn) og BIT.

Se også samarbeidsavtale med Gyldendal Akademisk.

Opphavsrett og publiseringsavtaler

Før et læreverk eller kompendium blir publisert i Bokskapet må det settes opp en publiseringsavtale som bl.a. sikrer kvalitet samt åpen og fri tilgang. For å sikre gjensidig forståelse og gjennomføringsevne inngås det avtale kun med redaktører som har tatt PISA-kurset. Det anbefales å lage avtale tidlig i arbeidet!

Når en lager opptak med eksterne forelesere bør dette også avtalefestes.


Se AVTALER


Gjenbruk/LTI

Deler av stoffet kan gjenbrukes på andre plattformer via LTI (Learning Tools Interoperability).

Samtidig bør redaktører og forfattere meritteres for sine bidrag. De bør omtales i kolofon og har bl.a. tidsbegrenset fortrinnsrett til “klikkdata” fra eget bidrag for analyse- og kvalitetshevingsformål.

 


Her er en liten oversikt over hvordan man publiserer i Bokskapet.