Hvorfor Open edX?

Bokskapet (http://bokskapet.oslomet.no) ved OsloMet er en publiseringskanal med forankring i universitetsbiblioteket som (selvsagt) tilbyr bøker og som allerede publiserer flere digitale tidsskrifter.

Vi har nådd 5.700 brukere og har publisert 25 digitale læreverk og kompendier med ytterligere 15-20 under arbeid. Det populære tilbudet i anatomi og fysiologi har over 1.400 brukere. Det brukes av mange eksterne miljøer og er pensumstoff ved OsloMet og Universitetet i Tromsø. Studiehåndboka har 1.800.

Med dette erfaringsgrunnlaget går vi sterkere inn på kvalitetsforbedring og styrket utviklingsarbeid. Det skal bli meritterende å publisere i Bokskapet.

Bokskapet fokuserer på sine kjerneoppgaver og må unngå å la seg distrahere av andre kortsiktige prosjekter og ekstraoppgaver. Det skjer mye på digitaliseringsfeltet og mange vil ha del i begrensede ressurser. Her må en våge å arbeide strategisk.

Vi har tegnet en to-årig samarbeidsavtale med Gyldendal Akademisk om å utvikle og publisere tre læreverk sammen. Det er gjort for å undersøke og lære mer av hverandre. Det gjelder titler som vil bidra til en gjennomgående revisjon av fag- og emne-planer ved sykepleierutdanningen:

 • Folkehelse med vekt på primærhelsetjenesten
 • Helseteknologi
 • Migrasjonshelse

Hvert læreverk skal leveres i interaktivt online format (MOOC) og som trykt eller digital bok. Det siste vil gjelde ePub-, men trolig også PDF- og MOBI- (Kindle) formatene.

Gyldendal har sine egne MOOC-løsning, mens Bokskapet benytter Open edX.

Nøkkeltall for Open edX mai 2018. Med studentet på andre edX-løsninger er tallet 35 mill.

Mye å velge i

På kort sikt er det flere slike formater å velge mellom. Canvas opererer i grenseland der en lett blir fanget inne av deres proprietære løsning. Det børsnoterte selskapet Instructure, som produserer Canvas, tilbyr også en mer begrenset åpen publiseringsløsning, Canvas Network. Dette er en separat tjeneste med egen studentidentitet. Instructure er utgiver. Man har også en delingsmekanisme i Canvas Commons for produsenter som allerede har Canvas-lisens.

Etter at W3C (World Wide Web Consortium) og IDPF (International Digital Publishing Forum) ble slått sammen i Publishing@W3C i 2017, kan en forvente en sterkere koordinering mellom HTML- og ePub-formatene. MOBI, som kontrolleres av Amazon, er en potensiell strategisk utfordrer. Apple har også laget sin variant av dette.

Dette landskapet er altså knudrete og mye vil endres de kommende år. Det er jo slik digitaliseringen foregår!

Hvorfor edX?

Bokskapet har lagt Open edX til grunn. Det har strategiske årsaker. En ny vurdering av hvilke formater vi skal satse på fram mot 2025 blir gjort i 2020. Da vil trolig resultatene fra Publishing@W3C være tydeligere. De norske UH-institusjonene, som har begynt å ta i bruk Canvas i 2017-18, vil ha mer erfaring. Det tar jo ofte 3-4 år å nå flyhøyde. Vi har arbeidet med Open edX siden lansering i 2012 med praktisk implementering fom høsten 2015.

Se mer om dette her.

Den dårligste begrunnelsen for å velge publiseringsplattform er denne:

Den ser så fancy ut!

Men eye candy, førsteinntrykk av utseende og navigasjonsdesign betyr selvsagt noe.

For Open edX sin del ble verktøy og metodikk for å utvikle og tilpasse brukergrensesnittet (front-end) gitt lavere prioritet enn det å lage et solid system. Men et designprinsipp ligger fast:

 • Det skal være samme hovedstruktur og navigasjonsløsning for alle kurs. Dette er en styrke som man ser verdien av når det lages mange varierende – og forvirrrende – llsninger på en og samme plattform fra andre leverandører.

Her er noen designprinsipper for Open edX som har stor betydning:

 • underliggende arkitektur (komponentbasert med såkalte xBlocks)
 • (reell) open source
 • design av produksjonsprossessen for innholdsprodusenter
 • god dokumentasjon
 • støtte til ulike skjermflater og visninger (mobil, nettbrett, PC, storskjerm)
 • universell utforming
 • enkelt og konsistent navigasjonsdesign
 • brukers opphavsrett til innhold og responsdata
 • dokumentert og håndterlig eksport/import-format basert på XML
 • støtte til LTI (Learning Tool Interoperability)
 • strategisk støtte (akademisk, finansielt)

På disse punktene scorer Open edX samlet sett bedre enn f.eks. Canvas.  En kan notere at flere av disse kriteriene i liten grad ble lagt til grunn da Uninett skulle anbefale et nytt LMS (Learning Management System) til UH-sektoren i Norge i 2017. Man var mest opptatt av å finne en erstatning for de eksisterende løsningene og få alle over i samme båt. Vi kan kanskje tolke denne utviklingen slik:

Institusjonelt

 • 1970-2000 PLATO (første LMS, lokalnettverk)
 • 1995-2020 Blackboard, Moodle, Fronter (Lukket Internettorientert LMS)

Nasjonalt

 • 2010-2025 (?) Canvas (Delvis åpent Internettorientert LMS)

Globalt

 • 2015-2030 (?) Open edX (Komponentbasert CMS med åpen kildekode)

Av særlig betydning er at EdX er utviklet i et langsiktig perspektiv. Systemet er konstruert på teoretiske, akademiske og strategiske hensyn og bruksbehov, – ikke for profitt. Det ble eksplisitt laget for å fremme god og billig eller gratis læring til alle studenter. Derfor ble Google avvist da de prøvde å overta Open edX ved å “utprogrammere” de frivillige miljøene. Microsoft er på den samme ballen, men med annen spillestil. Microsoft har lagt ut 100 gratis ingeniørkurs på edX-plattformen og drifter sin egen verson av Open edX. Firmaet tilbyr også nøkkelferdig oppsett av Open edX på sin Azure-tjeneste.

I spissen for EdX står MIT, Harvard, Tsinghua, Sorbonne, Oxford, Karolinska Institutet og en rekke andre verdensledende universiteter.

 • Men vi kan også bemerke at det i EdX-miljøet rettes større oppmerksomhet mot å forbedre front-end. Inngangsside og oversikt er f.eks. mer elegant i siste versjon (som ikke er tatt i bruk i Bokskapet ennå). Det ble tydelig med lansering av ny utviklingsmetodikk og verktøykasse på den globale Open edX-konferansen i Madrid i mai 2017. Et firma som Appsembler har utviklet brukervennlig verktøy for branding. Bokskapets første år ble driftet hos dem, men av flere grunner har vi gått over til en driftsavtale med norske BIBSYS.

Konklusjon

Vi er nå i en periode med framvekst av flere løsninger:

 • Canvas styrker seg i Europa på bekostning av Moodle, og på bekostning av Fronter og ITS LEARNING i Norge. Analytikerne har notert seg at aksjeverdien til Instructure steg merkbart i 2017, men sier at “riktig pris” er 1/3 av dette. Det bygger på deres vurdering av framtidspotensialet. Det er jo dette aksjeanalytikere lever av. De mener altså at Canvas et hyped og vil svekkes over tid. Det betyr ikke at en ikke kan nyttiggjøre seg Canvas nå. En må bare være nøktern.
 • De åpne løsningene EdX og Open edX er tuftet på et solid fundament av teori og programmering. Det blir stadig bedre kjent og tas i bruk i og utenfor akademia på globalt nivå. Den første internasjonale konferansen ble holdt i mai 2017.
 • Microsoft omformer Office 365 for å støtte lærende organisasjoner og gruppearbeid. Her spiser man seg inn på vanlige LMS-funksjoner. En bør ha i mente at Microsoft alltid har lagt stor vekt på utdanningsmarkedet. Microsoft eier den viktige elæringsplattform LinkedIn Learning som forener det sosiale nettverket LinkedIn med Lynda.com som har over 6.000 elæringskurs.
 • Publishing@W3C spiller økende strategisk rolle for digitale publiseringsformater

I dette landskapet vil Bokskapet fortsatt bruke Open EdX og så gjøre en grundig vurdering av alternativene i 2020.


Se også kursdata fra Class Central . En kan notere at Stanford Open edX også kjører på edX-platform (73 kurs). Det går også Edraak (arabisk, 36 kurs) og XuetangX som noen ganger (men ikke her) føres opp separat. Miriada X har også mange kurs der. EdX, som det største ikke-kommersielle systemet har da godt over 2.300 kurs mot Courseras 3.000 og Canvas Network med sine 500 (begge kommersielle). Hvis en legger til de omlag 300 innstallasjonene av Open edX og antar at de i gjennomsnitt har 10 kurs hver, ser det ut til at edX-plattformen nå dominerer.

Harvard, MIT og Tsinghua leverer på EdX, mens Stanford bruker EdX og Coursera. Msnge bruker både edX og Canvad, men til ulike formål