Læringsutbyttebeskrivelse

Som regel bør et kurs i Bokskapet ha en beskrivelse av hva deltakerne kan lære, – en læringsutbyttebeskrivelse. Her er et eksempel fra et kurs i Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere. Den forutsetter god forståelse av hva som ligger i termene nedenfor. Mange av dem krever godt grep om allmenne, og i noen tilfelle, filosofiske kategorier:

 • å ha innsikt
 • holdning
 • fagutøvelse
 • metode, metodikk
 • erfaringsbasert kunnskap
 • forskningsbasert kunnskap
 • brukerkunnskap
 • KBP (kunnskapsbasert praksis)
 • refleksjon
 • klinisk praksis
 • PICO-modellen
 • kunnskapspyramiden
 • kvalitet
 • relevans
 • anvendbarhet

Kunnskapsbasert praksis

Kursdeltakeren:

 • Har innsikt i at det å arbeide kunnskapsbasert både er en holdning til fagutøvelse og en systematisk arbeidsmetode for kvalitetsforbedring.
 • Har innsikt i hva som ligger i begrepet kunnskapsbasert praksis, at det innebærer både erfaringsbasert kunnskap, forskningsbasert kunnskap og brukerkunnskap i en gitt sammenheng
 • Har innsikt i trinnene i KBP

Refleksjon

Kursdeltakeren:

 • Kan identifisere områder i egen klinisk praksis som bør forbedres

Å formulere gode spørsmål

Kursdeltakeren:

 • Har innsikt i at det finnes ulike typer spørsmål som gir ulike typer svar
 • Har innsikt i PICO-modellen som hjelpemiddel til å formulere gode/søkbare spørsmål
 • Kan formulere spørsmål (med utgangspunkt i refleksjonen) ved hjelp av PICO-modellen

Søk etter kunnskap

Kursdeltakeren:

 • Har kjennskap til Helsebiblioteket
 • Har forståelse for nivåene i kunnskapspyramiden
 • Kan gjøre enkle søk i utvalgte kilder med bruk av PICO-skjema

Kritisk vurdering

Kursdeltakeren:

 • Har forståelse for hva kildekritikk innebærer
 • Kan kritisk vurdere kunnskapens kvalitet, relevans og anvendbarhet ved hjelp av en sjekkliste

Anvendelse

Kursdeltakeren:

 • Har kjennskap til noen av de vanligste barrierene for å ta i bruk ny kunnskap i praksis
 • Har kjennskap til tiltak som kan fremme kunnskapsbasert praksis
 • Kan diskutere overførbarhet og relevans av ny kunnskap i praksis

Evaluering

Kursdeltakeren:

 • Kan reflektere over og kritisk vurdere om ny kunnskap har bidratt til økt kvalitet på praksis
 • Kan vurdere om du selv arbeider kunnskapsbasert
 • Kan veilede og undervise studenter i kunnskapsbasert praksis