Bibliotekaren – lærer & publisist!


11 UH-bibliotek i ‘NUDGE/ALL’-nettverk

Norwegian User and Developent Group for Edx / Active Learning Libraries


Nettverket ble formelt etablert onsdag 4. mars 2020

Podcast “Viten og Snakkis” m/Vestli & Høivik 27.02.20

I tilknytning til NUDGE-nettverket og en internasjonal IFLA-konferanse om “Library Publishing” i Oslo 5.-6. mars 2020 [HTML] arrangerte Bokskapet v/OsloMet et arbeidsseminar for bibliotekarer. Formålet var å styrke arbeidet med åpen digital publisering av læreverk/lærestoff på den internasjonalt anerkjente Open edX-plattformen.

Universitetsbibliotekar Emma Vestli innleder på NUDGE/ALL arbeidsseminar 4.mars 2020 for kolleger fra 11 UH-bibliotek.

Digital tilgang til fagtekster berører bibliotekarens nye bidrag og roller som digital lærer, forfatter, redaktør, kurator, samlingsutvikler, forlegger …

Gjennom arbeidsseminaret etablerte vi en nettverksorganisasjon med støttepunkter i 11 UH-bibliotek. Det gjelder Forsvaret høgskole, Høgskolen i Østfold, MNBU, NTNU, OsloMet, UiA, UiB, UiO, UiS, USN og VID.

Med forbehold om interne avklaringer er det også satt ned en koordinerings-gruppe med kolleger fra NTNU, OsloMet og UiS.

Andre UH-bibliotek er svært velkomne til delta. Ta kontakt (helge@oslomet.no).

På arbeidsseminaret tok vi opp hvordan biblioteknettverket i høyere utdanning kan bidra til å utvikle åpen og nasjonalt rettet publisering av gode digitale læreverk. [HTML].

Laura Gibbs’ blogg 25.02.20

Vi la vekt på NOKUTs vurdering av at kvalitetsarbeid i utdanning i særlig grad må rette seg mot samspillet mellom student, lærer og kunnskapsgrunnlaget i form av det faglitterære tekstuniverset og kjennskapen til det. Her er studieprogrammene spesielt viktige. Det er dem studentene møter og forholder seg til.

Dette har nasjonal karakter. Om man studerer fysikk eller til bachelor i sykepleie må tekstgrunnlaget tilbys nasjonalt. Etter studiene kan man praktisere i de aktuelle yrkene i hele landet.

Open edX er godt egnet som åpen publiseringsplattform.

På arbeidsseminaret rettet vi fokus mot bibliotekenes egne undervisningsbidrag og bibliotekarer som undervisere. Her kan vi styrke både tilfanget av digitale læremidler og utvikle kunnskap om bedre undervisningspraksis.

Se egen side som illustrerer mulige emner og en retning å gå i med et felles tilgangspunkt til de læringsressursene som bibliotekene bruker i sin undervisning overfor studenter og ansatte. [HTML]


Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling.
Prototying og utprøving foran utredning.

Nasjonal handlingsplan for digitalisering 2017-21 [PDF]


Programmet

Økt 1 Åpen publisering – Felles titler & mulige redaksjoner.
(Klaus Jøran Tollan, Seksjonsleder UB Kjeller/OsloMet.)

 • 10:00-10:05 Velkommen! (Klaus Jøran Tollan)
 • 10:05-10:20 Omriss: Åpen digital publisering for studieprogrammene i Norge. Nye roller for UH-bibliotekene. (universitetsbibliotekar Emma Vestli).

Emma Vestli om de mange like emner og studieprogrammer i norsk UH. Det er behov for samarbeid om felles digitale tekster. Felles bibliotek er tingen!

 • 10:20-10:35 Aktive forfattere: Trykt eller digital publisering – skepsis, undring & håp. (Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek)

Professor Kati Nari Jonsmoenog dosent Marit Greek fortalte omegne publiseringserfaringer på papir og med forlagsstøtte.

 • 10:35-10:50 Hva finnes? Norske digitale utdanningsressurser for UH-bibliotekene. (Klaus Jøran Tollan)
 • Overingeniør Eirik Hanssen: ePub-formatet for universell utforming

  10:50-11:35 Eksempler.

  • Bidrag fra OsloMet (spesialbibliotekar Vilde Farup Halvorsen)
  • Bidrag fra NTNU/GJøvik (universitetsbibliotekar Karen Marie Øvern)
  • Bidrag fra UiA (universitetsbibliotekarene Dina Moll Schoder og Tora Karoline Mjelde Ru dhovde)
 • 11.35-11:50 Universell utforming med ePub. (Overingeniør Eirik Hanssen)

LUNSJMØTE 1150-1240

3-4 gruppebord – Luft, Ild, Vann og Jord. Samtale m/lunsjpakke om hvilke emner/titler vi gjerne kan utvikle eller forbedre sammen. Gruppelederne noterer. Dette er utgangspunkt ved bordene, men kan justeres:

 • Metadata, søk/gjenfinning og referansehåndtering. Ulike systemer og formater. (Universitetsbibliotekar Evy Ølberg, UiS)
 • Fagdidaktikk & bibliotekets undervisningsbidrag: Auditorium, skranke og på nett. (Universitetsbibliotekar Karen Marie Øvern, NTNU)
 • Akademisk skriving på begynner, middels og avansert nivå. (Universitetsbibliotekar Emma Vestli, OsloMet)
 • Åpen tilgang til kunnskap er bibliotekets DNA. Om Open Source, Open Access og alt annet fint… (Seksjonsleder Klaus Jøran Tollan, OsloMet)

Rådgiver Gabi Hurlen var Lego-master for lek-og-lær-oppgave. Tema: Massive arkiver og smidig bruk av læringsobjekter.

Økt 2Læringsobjekter & DLR
(rådgver Gabi Hurlen, UB, OsloMet.)

 • 12:40-13:15 Læringsobjekter – massivt arkiv eller smidig deling (Gabi Hurlen og Aslak Ormestad)
 • 13:15-14:00 (L)Ego-oppgave: Lokalt & nasjonalt – uten et ord? (Gabi er Legomaster)

Beinstrekk. Kaffe/te 14:00-14:15


Økt 3. NUDGE/ALL 
(dosent Helge Høivik, UB, OsloMet.)

 • 14:15-14:35 NUDGE/ALL: Norwegian User and Development Group for Edx / Active Learning Libraries – Prinsipp & praksis (Helge Høivik)
 • 14:35-15:00 Titler – redaksjoner – nettverk: Hvordan gjør vi det? Grupper + plenar.

Universitetsbibliotekar Karen Marie Øvern (NTNU) pekte på behovet for bedre digitalt materiale i bibliotekenes undervisningstilbud. Just do it!


Vil du delta i nettverket? Ta kontakt!


The Library Publishing Coaltion [HTML] definerer bibliotekpublisering slik:


Eksempel på kort undervisningsvideo: