NUDGE/ALL


NUDGE – Norwegian User and Development Group for EdX

MÅL: 

 Å publisere gode, åpne og nasjonalt rettede læreverk på Open edX-plattformen.
Å utvikle distribuerte modeller, kunnskap og ferdigheter om hvordan det kan gjøres.

Dette er aktualisert av Covid-19-krisen. Det er behov for åpen tilgang til digitale læringsressurser. Her er det uten mening og moral om hvert universitet lukker inne sitt online materiale. Åpen publisering gir tilgang for alle.

Her er en kommentar med utgangspunkt i forventet håndtering av korona-smitten fram til 2022.


Bakgrunn.

Utdanning er dypt strukturert. Digitalisering av utdanning krever en tilsvarende dyp re-strukturering. Det koster i engasjement, oppmerksomhet og tid.

Det er nødvendig, men utilstrekkelig å nå ut til mange gjennom korte kurs og demonstrasjoner. Vi må også jobbe i dybden med færre for å løse større utfordringer. Det finnes ingen quick fix. Noen må være stifinnere.

Her kan vi skjelne mellom 4 perioder:

 • De glade 80-åra med lansering av IBM PC og Apple for amatørmarkedet og det enkelte kontor (unødvendig med store budsjetter). PC som skrive- og regnemaskin.
 •  Internettets gjennombrudd gjennom 90-åra. Klient-tjener-arkitektur. Nettlesere og HTML-editorer for å lage innhold.
 • Teknisk/teknokratisk rasjonalitet i første 10-år av det 21. århundre. Ingeniør-drevne løsninger nasjonalt med Fronter/ITs Learning og stort, dyrt og – i hovedsak – forfeilet eCampus-prosjekt (2006-2012).
 • Administrativ rasjonalitet og markedslogikk i andre 10-år: Administrasjon skal erstatte ildsjelene. UNIT ble pådriver for Instructure-plattformen Canvas. Den ble sett som billig og funksjonell. Det er grunnpakka som er billig, men med dyre tillegg. Amerikanske finansinteresser søker AI-basert innflytelse på  norsk UH. (Topplederen med oppdrag å kommersialisere Canvas gikk av i mars 2020 etter 14 måneder i stillingen, – med 120 millioner kroner inn på konto.) Økende motstand i europeisk og amerikansk UH.

— og så kom Covid-19-pandemien. Mange fler erfarer at vi trenger åpen, nasjonal publisering. Da trengs også godt grep om samlingsutvikling og kuratering med forankring i UH-bibliotekene.

MOOCAHUSET arbeider langsiktig og planmessig med prosjekter og partnerskap for å bygge en nasjonal delingskultur – en faglig allmenning – av digitalt lærestoff. Gjennom og rundt det bygges ny praksis. Det er tekstene som digitiseres, ikke menneskene.

Se prinsippiell introduksjon:

Digitale læringsressurser bør publiseres med åpen tilgang. Der det er mulig kan det også være innloggingsfri tilgang til denne kunnskapsbæreren.

Digitalisering handler altså i første rekke om digitisering av det tekstlige universet som betyr å overføre og nyformulere alle typer tekster i digital notasjon. I andre omgang handler det om de konsekvenser dette får for utdanningssystemet.  I likhet med NOKUT ser vi dette særlig som restrukturering av samspillet mellom studenter, lærere og kunnskapsgrunnlaget. Fokus for dette arbeidet, sier NOKU, er helheten i det enkelte studieprogramm. Det er der endringsimpulsen må treffe og dyrkes gjennom år.

Klikk for å gå til hjemmeside for Open edX.

Det egentlige problemet?

Vi forsøker å løse ett – av flere – sentrale problem som vi vil beskrive slik:

 • Trinn for trinn vil og må faglærere reformulere sin faglige forståelse og formidling – skriftlig, muntlig og visuelt – under digitale vilkår. I kunnskapsfeltene endres tekstenes form og sjanger, og noen ganger innhold. Dette følger av digitisering og digitalisering av det Gutenbergske tekstuniverset.
 • Det utvikles en ny type undervisningsrettet faglitteratur med multimediale elementer og nye krav til verkshøyde. De er som tidligere tiders rapsodier – sammenvevde vers – og supplerer tradisjonelle lærebøker. Spillelister fra YouTube o.l. er utilstrekkelige.
 • Dette er arbeidsintensiv virksomhet. Den nye litteraturen vil fylle noen hundre tusen nettsider på hver institusjon. De binder sammen et sekssifret antall læringsobjekter.
 • Vi kan redusere unødig dobbeltarbeid. Eksempelvis har et bachelorprogram i sykepleie vanligvis 25-30 emner. I 2019 er det registrert 1.005 slike i Norge. Her bør noe kunne gjenbrukes. Da må samlingene av læringsressurser kurateres, organiseres og gjøres nasjonalt og åpent tilgjengelig.

Creative Commons BY-NC-SA

Det settes Creative Commons-lisensen BY-NC-SA på publisert materiale. Det innebærer at andre kan bygge videre på stoffet ved å oppgi opphavsperson. Samme lisens må følge det avledede verket og man kan ikke ta seg betalt for det med stykkpris eller tilgangsavgiftFor noen aktører kan det være aktuelt med hybrid-modeller der deler av lærestoffet legges åpent tilgjengelig, mens andre deler er lukket. I slike tilfelle fokuserer vi på den felles interesse i å publisere åpent

UH-bibliotekenes 750 ansatte bidrar med sin spesialutdannelse i  fagfeltet kunnskapsorganisering. Det gir nødvendig volum sammen med innsats fra IT-siden og de anslagsvis 75 tilsatte i pedagogiske utviklingssentre. Det kan være av betydning at fagmiljøene historisk sett har utviklet tillit til universitetsbibliotekene.


Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019-21 [PDF] fremmer smidig organisering:

  • Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling.
  • Prototying og utprøving foran utredning.
  • Bruk tverrfaglige team i størst mulig grad.

Nettverksbaserte verdikjeder

I The Network Value Chain sammenfatter forfatterne Bloom, Reeves og Leonard noen erfaringer med kapasitetsutvikling for å løse ulike utviklingsproblemer. De peker på en modell med tre hovedelementer:

 • Connect – sett sammen en gruppe av dyktige og iderike mennesker og gi tilgang til nødvendige ressurser
 • Develop – realiser ideer og verktøy til tjenester som bidrar til utviklingsarbeidet
 • Scale-up – spre beste-praksis og skaler opp sosialt gjennomslag

Referanser

 • Bloom, Reeves, and Leonard: The Network Value Chain. Capacity Development Briefs. World Bank Institute. February 2009 No 30 [PDF]
 • Høivik, Helge: Nasjonalt samarbeid om Open EdX – Hvorfor? Hvordan? i Læring om læring. Proceedings fra Læringsfestivalen 2019 [HTML]
 • NTNU/Drive:  Pakkeløp for produksjon av MOOC og nettkurs ved NTNU. 2018 [PDF]