Organisering

Her kan du høre en kort presentasjon om Bokskapets aktiviteter for perioden 2018-2021.


 

Bakgrunn og prinsipper

Samarbeidstiltaket rundt Bokskapet ble fra starten i 2013 organisert som en aktivitetsparaply med prosjekttittel MOOCAHUSET.

Organisering avledes av oppgavenes karakter, – ikke omvendt. Vi forsøker  med ulike grep om arbeidet inntil det synes å sitte. Vi etterstreber smidighet med

 1. Klar målsetting for
 2. et lite, multifunksjonelt og kompetent arbeidslag
 3. som praktiserer aksjonslæring
 4. med fordelt myndighet i
 5. digital transformasjon av arbeidet.

Paraplyorganisering gir ei ramme for denne tilnærmingen. Paraplyen definerer og opprettholder rammer rundt organisert virksomhet. I rammen og under paraplyen finner vi et sett av ressurser som ferdighet og kompetanse; utstyr og infrastruktur; pengemidler og arbeidstid.

MOOCAHUSET-prosjektet var svar på et ønske om større grad av innovasjon i utdanningsinstitusjonene. Det kalles også ofte for inkubatormaker-space eller Flash Organization.

Til arbeidet hører et varierende sett av større og mindre tiltak. De handler alle direkte og indirekte om å få publisert og tatt i bruk digitale læreverk.

Hvert enkelt tiltak under paraplyen kan  ha oppstart og avslutning både innenfor og utenfor denne ramma som vist i illustrasjonen. På samme måte er det med organisatorisk plassering. Ulike tiltak kan godt være lineært (hierarkisk) organisert under paraplyen, men kan også inngå i matrise-relasjoner slik at hver slik virksomheten hører til i et multi-hierarki der MOOCAHUSETs tiltak representerer en av flere dimensjoner i en matrise.

Tiltak kan ofte ha aktiviteter som overlapper slik at de kan slås sammen. Om f.eks. aktivitet A og B omfatter det å lage en ebok på hvert sitt temaområde eller begge aktiviteter trenger opplæring i videoproduksjon, kan en med fordel organisere disse arbeidene i fellesskap.

MOOCAHUSET 2013-16

MOOCAHUSETT ble startet i 2013. Vi søkte så og fikk innvilget støtte fra Norgesuniversitetet i 2014 i samforstand med rektoratet for perioden 2015-16. Det ble her gjort avtale om samarbeid mellom sju miljøer  ved de to høgskolene bak tiltaket. 5 av dem var ved Høskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og 2 ved Høgskulen i Volda.

I tillegg deltok et anerkjent forlagshus (Gyldendal Akademisk) og en annen stor statlig institusjon (Den sentrale utdanningsenheten i Vegvesenet).

Internt på HiOA ble arbeidet organisert som en matrise. Vi fikk også midler fra eCampus-prosjektet som ble avviklet på denne tida da uten å ha fått avsetning på midlene som var satt av.

De 15-20 enkeltprosjektene møttes i tematiske interessegrupper. Det ble utviklet en samling online kurs (mini-MOOCs) og organisert større samlinger (kafemøter, torgmøter).

Arrangementer 2015-16

Nettverksbaserte verdikjeder

I The Network Value Chain sammenfatter forfatterne Bloom, Reeves og Leonard noen erfaringer med kapasitetsutvikling for å løse ulike utviklingsproblemer. De peker på en modell med tre hovedelementer:

 • connect – sett sammen en gruppe av dyktige og iderike mennesker og gi tilgang til nødvendige ressurser
 • develop – realiser ideer og verktøy til tjenester som bidrar til utviklingsarbeidet
 • scale-up – spre beste-praksis og skaler opp sosialt gjennomslag

Referansene nedenfor viser til en popularisert framstilling av forestillingen om en nettverksbasert verdikjede; samt sluttrapport til Norgesuniversitetet og notat om videreføring av MOOCAHUSET.

Referanser

 • Bloom, Reeves, and Leonard: The Network Value Chain. Capacity Development Briefs. World Bank Institute. February 2009 No 30 [PDF]
 • Høivik, Helge: Sluttrapport om MOOCAHUSET til Norgesuniversitetet 30.04.2017 [PDF]
 • Høivik, Helge: Videreføring av MOOCAHUSET (notat 17.06.2016) [PDF]

Bokskap & LæreVerkSted 2017-21

Avtalene om samarbeid ble revidert og videreført i flere omganger til dagens løsning med avtaler ut 2021. Sentralt i dette står Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Institutt for sykepleie og helseframmende arbeid og Gyldendal Akademisk. Også andre partnere innenfor og utenfor OsloMet er med i organiserte prosjekter.

Etter vedtak om dette i ledergruppa blir tiltaket nå omtalt og organisert som Bokskapet og LæreVerkStedet, begge ved Universitetsbiblioteket, OsloMet.

 • Bokskapet er publiseringskanal og forlagsfunksjon.
 • LæreVerkStedet gir ramme for kurs-og utviklingsarbeide i den forbindelse.

Det er opprettet en egen og mer teknisk preget informasjonskanal for arbeidet på SharePoint:

Tiltaket supplerer den brede møteplassen for deling av kunnskap og erfaring og gir støtte til digital verktøybruk som er organisert i DigIn. OsloMet Uiniversitersbiblioteket inngår i og oppmuntrer til organiserte partnerskap med andre faglige miljøer for å utvikle og bruke helhetlige og nasjonalt rettede digitale læreverk.

 • Bokskapets ledergruppe gjenspeiler denne nettverksorienterte modellen, mens Bokskapets stab og leder inngår i stabsfunksjon i UB.
 • I tilknytning til Bokskapet er det organisert andre tiltak som LæreVerkStedet og en kursportefølje i samarbeid med OsloMet Akademiet. PISA-kursene er sentrale her og kodifiserer et formalkrav til kunnskaper og ferdigheter for den som vil inngå publiseringsavtale med Bokskapet.
 • MOOCAHUSET videreføres som nettstedet MOOCAHUSET.NO. Dette er nå en faglig formidlingskanal med dosent Helge Høivik som ansvarlig redaktør.

Bokskapet inngår i universitetsbibliotekets bredere engasjement i produksjon og anskaffelse av dokumenter:

 • Open Access tidsskrifter.
 • Forskningsorienterte datasett.
 • Åpne og som regel nasjonalt rettede digitale læreverk.
 • Digitale læringsobjekter.