N U D G E


MÅLSETTING 

 Å publisere gode, åpne og nasjonalt rettede læreverk på Open edX-plattformen.
Å utvikle distribuerte modeller, kunnskap og ferdigheter om hvordan det kan gjøres.


Kvalifisert publisering for åpen deling.

Digitale læringsressurser bør publiseres med åpen tilgang. Som med forskningsresultater i Plan-S er dette en tilnærming der offentlig finansierte fagtekster gjøres gratis tilgjengelig for alle. Der det er mulig kan det også være innloggingsfri tilgang til denne kunnskapsbæreren.

Klikk for å gå til hjemmeside for Open edX.

Det settes Creative Commons-lisensen BY-NC-SA på publisert materiale. Det innebærer at andre kan bygge videre på stoffet ved å oppgi opphavsperson. Samme lisens må følge det avledede verket og man kan ikke ta seg betalt for det med stykkpris eller tilgangsavgift

For noen aktører kan det være aktuelt med hybrid-modeller der deler av lærestoffet legges åpent tilgjengelig, mens andre deler er lukket. I slike tilfelle fokuserer vi på den felles interesse i å publisere åpent.

Det egentlige problemet?

Dette er et forsøk på å løse et sentralt problem som MOOCAHUSET vil beskrive slik:

 • Trinn for trinn vil og må faglærere reformulere sin faglige forståelse og formidling – skriftlig, muntlig og visuelt – under digitale vilkår. I kunnskapsfeltene endres tekstenes form og sjanger, og noen ganger innhold. Dette følger av digitalisering av det Gutenbergske tekstuniverset.
 • Det utvikles en ny type undervisningsrettet faglitteratur med multimediale elementer og nye krav til verkshøyde. De er som tidligere tiders rapsodier – sammenvevde vers – og supplerer tradisjonelle lærebøker. Spillelister fra YouTube o.l. er utilstrekkelige.
 • Dette er arbeidsintensiv virksomhet. Den nye litteraturen vil fylle noen hundre tusen nettsider på hver institusjon. De binder sammen et sekssifret antall læringsobjekter.
 • Vi kan redusere unødig dobbeltarbeid. Eksempelvis har et bachelorprogram i sykepleie vanligvis 25-30 emner. I 2019 er det registrert 1.005 slike i Norge. Her bør noe kunne gjenbrukes. Da må samlingene av læringsressurser kurateres, organiseres og gjøres nasjonalt og åpent tilgjengelig.

UH-bibliotekenes 750 ansatte bidrar med sin spesialutdannelse i  fagfeltet kunnskapsorganisering. Det gir nødvendig volum sammen med innsats fra IT-siden og de anslagsvis 75 tilsatte i pedagogiske utviklingssentre. Det kan være av betydning at fagmiljøene historisk sett har utviklet tillit til universitetsbibliotekene.

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019-21 [PDF] fremmer smidig organisering:

 • Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling.
 • Prototying og utprøving foran utredning.
 • Bruk tverrfaglige team i størst mulig grad.

Organisering

NUDGE er et organisert nettverk mellom institusjonelle og individuelle partnere med hovedtyngde i utøvende miljøer i høyere utdanning. Gjennom 2020 vil nettverket arbeide for å realisere formålet og forberede stiftelsesmøte som fastsetter formalia og program.

 • Det inviteres til bred deltakelse rundt en åpen NUDGE arbeidsgruppe på Office 365 Teams.
 • Det arrangeres et nasjonalt rettet læringsløp i omvendt modus med hop-on/hop-off-deltakelse. Det henvender seg til fagmiljøer som selv organiserer Open edX-publisering eller vurderer om de vil sette i gang med dette. I januar 2020 publiseres det et online og åpent kursmateriell (MOOC) for formålet. Deltakerne organiseres gjennom gruppa NUDGETS på Office 365 Teams. Meld deg på via denne lenken. Oversikt/vaskeseddel for dette tilbudet gjøres tilgjengelig på http://nudgets.no.

Det holdes her enkelte studiesamlinger, mens mye av stoffet publiseres innloggingsfritt i Open edX-format. Samlingene samordnes fortrinnsvis med andre nasjonale og internasjonale arrangementer med bred deltakelse som Læringsfestivalen ved NTNU (Trondheim 5.-6. mai) og Open edX Conference (Lisboa 19.-22. mai). Online-materialet som publiseres i januar 2020 vil

  • Dokumentere og gi instruksjon om å sette opp og drifte instanser av Open edX-plattformen for utviklingsformål, lokal drift og egen kompetansebygging.
  • Forklare hvordan man kan endre utseende (theme) på egen Open edX-installasjon og tilpasse til andre løsninger.
  • Beskrive ulike tilnærminger og modeller for å utvikle åpne digitale læreverk for plattformen.

Interimskomite

Fram til formelt stiftelsesmøte i løpet av 2020 er det opprettet en interimskomite som vil utvides etter prinsippet om en deltaker fra hvert fagmiljø. Komiteen består innledningsvis av dosent Helge Høivik  (Bokskapet/MOOCAHUSET, OsloMet), dosent Inger Dagrun Langseth (NTNU/DRIVE) og seksjonssjef Vegard Moen (Undervisningstjenester, UNIT).

Høsten 2019 er det tilmeldt observatørstatus fra universitetene i Agder, Oslo, Tromsø samt Bjørknes Høyskole og NLA Høgskolen.


 • Bjørknes Høyskole (Sonans)
 • NLA Høgskolen
 • NTNU
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • UNIT
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø

Distribuerte kompetansemiljøer.

Digitalisering bæres av engasjerte fagmiljøer. Et nasjonalt system av digitale læreverk forutsetter lokale og nasjonale bidrag fra miljøer med digital systemkompetanse og ferdigheter i kuratering og samlingsutvikling.

Det bør utvikles nasjonalt distribuerte miljøer for

  • Utvikling av ny Open edX-funksjonalitet (xBlocks, LTI m.v.).
  • Oppsett (konfigurasjon), migrasjon og sikker drift.
  • Digital kuratering og samlingsutvikling.
  • Kurs og kompetansebygging.

Nettverksbaserte verdikjeder

I The Network Value Chain sammenfatter forfatterne Bloom, Reeves og Leonard noen erfaringer med kapasitetsutvikling for å løse ulike utviklingsproblemer. De peker på en modell med tre hovedelementer:

 • Connect – sett sammen en gruppe av dyktige og iderike mennesker og gi tilgang til nødvendige ressurser
 • Develop – realiser ideer og verktøy til tjenester som bidrar til utviklingsarbeidet
 • Scale-up – spre beste-praksis og skaler opp sosialt gjennomslag

Referanser

 • Bloom, Reeves, and Leonard: The Network Value Chain. Capacity Development Briefs. World Bank Institute. February 2009 No 30 [PDF]
 • Høivik, Helge: Nasjonalt samarbeid om Open EdX – Hvorfor? Hvordan? i Læring om læring. Proceedings fra Læringsfestivalen 2019 [HTML]
 • NTNU/Drive:  Pakkeløp for produksjon av MOOC og nettkurs ved NTNU. 2018 [PDF]