Organisering

Her kan du høre en kort presentasjon om Bokskapets struktur 2019-2021:

Bakgrunn og prinsipper

Samarbeidstiltaket rundt Bokskapet ble fra starten i 2013 organisert som en aktivitetsparaply med prosjekttittel MOOCAHUSET.

Organisering avledes av oppgavenes karakter, – ikke omvendt. Vi forsøker  med ulike grep om arbeidet inntil det synes å sitte. Vi etterstreber smidighet med

 1. Klar målsetting for
 2. et lite, multifunksjonelt og kompetent arbeidslag
 3. som praktiserer aksjonslæring
 4. med fordelt myndighet i
 5. digital transformasjon av arbeidet.

Paraplyorganisering gir ei ramme for denne tilnærmingen. Paraplyen definerer og opprettholder rammer rundt organisert virksomhet. I rammen og under paraplyen finner vi et sett av ressurser som ferdighet og kompetanse; utstyr og infrastruktur; pengemidler og arbeidstid.

MOOCAHUSET-prosjektet var svar på et ønske om større grad av innovasjon i utdanningsinstitusjonene. Det kalles også ofte for inkubatormaker-space eller Flash Organization.

Til arbeidet hører et varierende sett av større og mindre tiltak. De handler alle direkte og indirekte om å få publisert og tatt i bruk digitale læreverk.

Hvert enkelt tiltak under paraplyen kan  ha oppstart og avslutning både innenfor og utenfor denne ramma som vist i illustrasjonen. På samme måte er det med organisatorisk plassering. Ulike tiltak kan godt være lineært (hierarkisk) organisert under paraplyen, men kan også inngå i matrise-relasjoner slik at hver slik virksomheten hører til i et multi-hierarki der MOOCAHUSETs tiltak representerer en av flere dimensjoner i en matrise.

Tiltak kan ofte ha aktiviteter som overlapper slik at de kan slås sammen. Om f.eks. aktivitet A og B omfatter det å lage en ebok på hvert sitt temaområde eller begge aktiviteter trenger opplæring i videoproduksjon, kan en med fordel organisere disse arbeidene i fellesskap.

MOOCAHUSET 2013-16

MOOCAHUSETT ble startet i 2013. Vi søkte så og fikk innvilget støtte fra Norgesuniversitetet i 2014 i samforstand med rektoratet for perioden 2015-16. Et vesentlig element i prosjektbeskrivelsen var praktisk utforming av arbeidsformer som kunne leve videre også ut over denne ramma. Det ble her gjort avtale om samarbeid mellom sju miljøer  ved de to høgskolene bak tiltaket. 5 av dem var ved Høskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og 2 ved Høgskulen i Volda.

I tillegg deltok et anerkjent forlagshus (Gyldendal Akademisk) og en annen stor statlig institusjon (Den sentrale utdanningsenheten i Vegvesenet).

Internt på HiOA ble arbeidet organisert som en matrise. Vi fikk også midler fra eCampus-prosjektet som ble avviklet på denne tida da uten å ha fått avsetning på midlene som var satt av.

De 15-20 enkeltprosjektene møttes i tematiske interessegrupper. Det ble utviklet en samling online kurs (mini-MOOCs) og organisert større samlinger (kafemøter, torgmøter).

Arrangementer 2015-16

Nettverksbaserte verdikjeder

I The Network Value Chain sammenfatter forfatterne Bloom, Reeves og Leonard noen erfaringer med kapasitetsutvikling for å løse ulike utviklingsproblemer. De peker på en modell med tre hovedelementer:

 • connect – sett sammen en gruppe av dyktige og iderike mennesker og gi tilgang til nødvendige ressurser
 • develop – realiser ideer og verktøy til tjenester som bidrar til utviklingsarbeidet
 • scale-up – spre beste-praksis og skaler opp sosialt gjennomslag

Referansene nedenfor viser til en popularisert framstilling av forestillingen om en nettverksbasert verdikjede; samt sluttrapport til Norgesuniversitetet og notat om videreføring av MOOCAHUSET.

Referanser

 • Bloom, Reeves, and Leonard: The Network Value Chain. Capacity Development Briefs. World Bank Institute. February 2009 No 30 [PDF]
 • Høivik, Helge: Sluttrapport om MOOCAHUSET til Norgesuniversitetet 30.04.2017 [PDF]
 • Høivik, Helge: Videreføring av MOOCAHUSET (notat 17.06.2016) [PDF]

Bokskap & LæreVerkSted 2017-21

Avtalene om samarbeid ble revidert og videreført i flere omganger til dagens løsning med avtaler ut 2021. Sentralt i dette står Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Institutt for sykepleie og helseframmende arbeid og Gyldendal Akademisk. Våren 2019 ble det inngått en tilsvarende avtale med Institutt for barnehagelærerutdanning. Også andre partnere innenfor og utenfor OsloMet er med i organiserte prosjekter.

Etter vedtak om dette i ledergruppa blir tiltaket nå omtalt og organisert som Bokskapet og LæreVerkStedet, begge ved Universitetsbiblioteket, OsloMet.

 • Bokskapet er publiseringskanal og forlagsfunksjon.
 • PISA-kursene m/LæreVerkSteder gir ramme for kurs-og utviklingsarbeide i den forbindelse.

Det er opprettet en egen og mer teknisk preget informasjonskanal for arbeidet på SharePoint:

Tiltaket supplerer den brede møteplassen for deling av kunnskap og erfaring og gir støtte til digital verktøybruk som er organisert i DigIn. OsloMet Uiniversitersbiblioteket inngår i og oppmuntrer til organiserte partnerskap med andre faglige miljøer for å utvikle og bruke helhetlige og nasjonalt rettede digitale læreverk.

 • Bokskapets ledergruppe gjenspeiler denne nettverksorienterte modellen, mens Bokskapets stab og leder inngår i stabsfunksjon i UB.
 • I tilknytning til Bokskapet er det organisert andre tiltak som LæreVerkStedet og en kursportefølje i samarbeid med OsloMet Akademiet. PISA-kursene er sentrale her og kodifiserer et formalkrav til kunnskaper og ferdigheter for den som vil inngå publiseringsavtale med Bokskapet.
 • MOOCAHUSET videreføres som nettstedet MOOCAHUSET.NO. Dette er nå en faglig formidlingskanal med dosent Helge Høivik som ansvarlig redaktør.

Bokskapet inngår i universitetsbibliotekets bredere engasjement i produksjon og anskaffelse av dokumenter:

 • Open Access tidsskrifter.
 • Forskningsorienterte datasett.
 • Åpne og som regel nasjonalt rettede digitale læreverk.
 • Digitale læringsobjekter.