N U D G E


MÅLSETTING 

 Å publisere gode, åpne og nasjonalt rettede læreverk på Open edX-plattformen.
Å utvikle distribuerte modeller, kunnskap og ferdigheter om hvordan det kan gjøres.


Kvalifisert publisering for åpen deling.

Utdanning er dypt strukturert. Digitalisering av utdanning krever en tilsvarende dyp re-strukturering. Det koster i engasjement, oppmerksomhet og tid. Det er nødvendig, men utilstrekjelig å nå ut til mange gjennom korte kurs og demonstrasjoner.

Vi må også jobbe i dybden.

MOOCAHUSET arbeider langsiktig og planmessig med prosjekter og partnerskap for å bygge en nasjonal delingskultur – en faglig allmenning – av digitalt lærestoff. Se prinsippiell introduksjon:

Digitale læringsressurser bør publiseres med åpen tilgang. Der det er mulig kan det også være innloggingsfri tilgang til denne kunnskapsbæreren.

Digitalisering handler altså i første rekke om digitisering av det tekstlige universet som betyr å overføre og nyformulere alle typer tekster i digital notasjon. I andre omgang handler det om de konsekvenser dette får for utdanningssystemet.  I likhet med NOKUT ser vi dette særlig som restrukturering av samspillet mellom studenter, lærere og kunnskapsgrunnlaget. Fokus for dette arbeidet, sier NOKU, er helheten i det enkelte studieprogramm. Det er der endringsimpulsen må treffe og dyrkes gjennom år.

Det egentlige problemet?

Klikk for å gå til hjemmeside for Open edX.

Vi forsøker å løse ett – av flere – sentrale problem som vi vil beskrive slik:

 • Trinn for trinn vil og må faglærere reformulere sin faglige forståelse og formidling – skriftlig, muntlig og visuelt – under digitale vilkår. I kunnskapsfeltene endres tekstenes form og sjanger, og noen ganger innhold. Dette følger av digitisering og digitalisering av det Gutenbergske tekstuniverset.
 • Det utvikles en ny type undervisningsrettet faglitteratur med multimediale elementer og nye krav til verkshøyde. De er som tidligere tiders rapsodier – sammenvevde vers – og supplerer tradisjonelle lærebøker. Spillelister fra YouTube o.l. er utilstrekkelige.
 • Dette er arbeidsintensiv virksomhet. Den nye litteraturen vil fylle noen hundre tusen nettsider på hver institusjon. De binder sammen et sekssifret antall læringsobjekter.
 • Vi kan redusere unødig dobbeltarbeid. Eksempelvis har et bachelorprogram i sykepleie vanligvis 25-30 emner. I 2019 er det registrert 1.005 slike i Norge. Her bør noe kunne gjenbrukes. Da må samlingene av læringsressurser kurateres, organiseres og gjøres nasjonalt og åpent tilgjengelig.
 • Det settes Creative Commons-lisensen BY-NC-SA på publisert materiale. Det innebærer at andre kan bygge videre på stoffet ved å oppgi opphavsperson. Samme lisens må følge det avledede verket og man kan ikke ta seg betalt for det med stykkpris eller tilgangsavgiftFor noen aktører kan det være aktuelt med hybrid-modeller der deler av lærestoffet legges åpent tilgjengelig, mens andre deler er lukket. I slike tilfelle fokuserer vi på den felles interesse i å publisere åpent

UH-bibliotekenes 750 ansatte bidrar med sin spesialutdannelse i  fagfeltet kunnskapsorganisering. Det gir nødvendig volum sammen med innsats fra IT-siden og de anslagsvis 75 tilsatte i pedagogiske utviklingssentre. Det kan være av betydning at fagmiljøene historisk sett har utviklet tillit til universitetsbibliotekene.

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019-21 [PDF] fremmer smidig organisering:

 • Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling.
 • Prototying og utprøving foran utredning.
 • Bruk tverrfaglige team i størst mulig grad.

Nettverksbaserte verdikjeder

I The Network Value Chain sammenfatter forfatterne Bloom, Reeves og Leonard noen erfaringer med kapasitetsutvikling for å løse ulike utviklingsproblemer. De peker på en modell med tre hovedelementer:

 • Connect – sett sammen en gruppe av dyktige og iderike mennesker og gi tilgang til nødvendige ressurser
 • Develop – realiser ideer og verktøy til tjenester som bidrar til utviklingsarbeidet
 • Scale-up – spre beste-praksis og skaler opp sosialt gjennomslag

Referanser

 • Bloom, Reeves, and Leonard: The Network Value Chain. Capacity Development Briefs. World Bank Institute. February 2009 No 30 [PDF]
 • Høivik, Helge: Nasjonalt samarbeid om Open EdX – Hvorfor? Hvordan? i Læring om læring. Proceedings fra Læringsfestivalen 2019 [HTML]
 • NTNU/Drive:  Pakkeløp for produksjon av MOOC og nettkurs ved NTNU. 2018 [PDF]

Se NUDGETS