Organisering

Samarbeidstiltaket MOOCAHUSET ble fra starten organisert som en aktvitetsparaply. Organisering avledes av oppgavenes karakter, – ikke omvendt. En forsøker seg da med å ta ulike grep om arbeidet inntil det sitter. Paraplyorganiserig er en generalisering av denne tilnærmingen.

Paraplyen definerer og opprettholder rammer rundt organisert virksomhet. I rammen og under paraplyen finner vi et sett av ressurser som ferdighet og kompetanse; utstyr og infrastruktur; pengemidler og arbeidstid. MOOCAHUSET er et svar på ønsket om større grad av innovasjon i utdanningsinstitusjonene. Dette kalles også ofte for inkubatormaker-space eller Flash Organization.

Til arbeidet hører et varierende sett av større og mindre tiltak. De handler om å få publisert og tatt i bruk digitale læreverk.

Hvert enkelt tiltak under paraplyen kan  ha oppstart og avslutning både innenfor og utenfor denne ramma som vist i illustrasjonen. På samme måte er det med organisatorisk plassering. Ulike tiltak kan godt være lineært (hierarkisk) organisert under paraplyen, men kan også inngå i matrise-relasjoner slik at hver slik virksomheten hører til i et multi-hierarki der MOOCAHUSETs tiltak representerer en av flere dimensjoner i en matrise.

Tiltak kan ofte ha aktiviteter som overlapper slik at de kan slås sammen. Om f.eks. aktivitet A og B omfatter det å lage en ebok på hvert sitt temaområde eller begge aktiviteter trenger opplæring i videoproduksjon, kan en med fordel organisere disse arbeidene i fellesskap.

MOOCAHUSET 2015-16

Vi søkte om støtte fra Norgesuniversitetet i 2014 i samforstand med rektoratet. Det ble her gjort avtale om samarbeid mellom sju miljøer  ved de to høgskolene bak tiltaket, – 5 ved Høskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og 2 ved Høgskulen i Volda.

I tillegg deltok et anerkjent forlagshus (Gyldendal Akademisk) og en annen stor statlig institusjon (Den sentrale utdanningsenheten i Vegvesenet).

Internt på HiOA ble arbeidet organisert som en matrise. Her fikk en også midler fra eCampus-prosjektet som ble avviklet på denne tida da en ikke hadde fått satt de bevilgede midler i omløp.

De 15-20 enkeltprosjektene møttes i tematiske interessegrupper. Det ble utviklet en samling online kurs (mini-MOOCs) og organisert større samlinger (kafemøter, torgmøter).

Arrangementer 2015-16

Nettverksbaserte verdikjeder

I The Network Value Chain sammenfatter forfatterne Bloom, Reeves og Leonard noen erfaringer med kapasitetsutvikling for å løse ulike utviklingsproblemer. De peker på en modell med tre hovedelementer:

 • connect – sett sammen en gruppe av dyktige og iderike mennesker og gi tilgang til nødvendige ressurser
 • develop – realiser ideer og verktøy til tjenester som bidrar til utviklingsarbeidet
 • scale-up – spre beste-praksis og skaler opp sosialt gjennomslag

Referansene nedenfor viser til en popularisert framstilling av forestillingen om en nettverksbasert verdikjede; samt sluttrapport til Norgesuniversitetet og notat om videreføring av MOOCAHUSET.

Referanser

 • Bloom, Reeves, and Leonard: The Network Value Chain. Capacity Development Briefs. World Bank Institute. February 2009 No 30 [PDF]
 • Høivik, Helge: Sluttrapport om MOOCAHUSET til Norgesuniversitetet 30.04.2017 [PDF]
 • Høivik, Helge: Videreføring av MOOCAHUSET (notat 17.06.2016) [PDF]

Fase 2 av MOOCAHUSET/Bokskapet 2016-21

Presentasjonen nedenfor fra juli 2016 handler om design av samarbeidstiltak for Bokskapet i perioden 2016-2019.

Den tar utgangspunkt i en avtale om dette mellom Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved Fakultet for helsefag og Læringssenter og bibliotek, begge ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det vises der til et tiltak som ble kalt “OpenX”.

Det er dette som senere ble konkretisert til publiseringsløsning som omfatter ekstern publisering i Bokskapet, øvelser i en kladdebok og mulighet til revisjon og videre bearbeiding av publiserte titler i Bokrevisjonen.

I 2018 ble så denne avtalen om samarbeid  konsolidert og gjort gjeldende ut 2021. Dette samarbeidstiltaket har vært kalt MOOCAHUSET siden oppstart i 2013. Gjennom 2018 diskuterer vi hensiktsmessig navning av tiltakene. Det synes rimelig å operere med

 • Bokskapet som publiseringskanal på Open edX-plattformen ved Universitetsbiblioteket ved OsloMet – storbyuniversitetet, – kortform “Bokskapet, UB, OsloMet”.
 • Bokskapet som organisert tiltak med leder og stab som igjen er del av staben i Universitetsbiblioteket. Bokskapet er her rammevirksomhet for tiltak som LæreVerkStedet og IN:CODE.
 • Bokskapets ledergruppe som gjenspeiler det nettverksorienterte samarbeidet mellom Universitetsbiblioteket og øvrige nøkkelpartnere for dette tiltaket.
 • MOOCAHUSET er en innarbeidet tittel og vi bør ikke kaste vrak på den gjenkjenningsverdi som ligger her. Inntil Bokskapet er bedre innarbeidet, vil vi veksle mellom de to termene.
 • Nettstedet MOOCAHUSET.NO vil fortsette som faglig formidlingskanal med dosent Helge Høivik som redaktør og driftsansvarlig.
 • Administrativ informasjon som til nå har ligget på MOOCAHUSET.NO vil gradvis bygges ut i Sharepoint på OsloMet-domenet.

Der Bokskapet fokuserer på arbeid i dybden med digitale læreverk og bruken av dem i tråd med PISA-modellen, arbeidet DigIn (fra 2018) med variert veiledning og brukerstøtte i bredden.

Se kort videopresentasjon fra sommeen 2016. Det har også skjedd flere endringer siden da, men de idemessige hovedtrekk er de samme gjennom feam til utgangen av 2021.

Se også denne gjennomgangen av MOOCAHUSETs overordnede aktiviteter for perioden 2017-2019.