Organisering

MOOCAHUSET ble fra starten organisert som en aktvitetsparaply. Organisering avledes av oppgavenes karakter, – ikke omvendt. En forsøker seg da med å ta ulike grep om arbeidet inntil det sitter. Paraplyorganiserig er en generalisering av denne tilnærmingen.

Paraplyen definerer og opprettholder rammer rundt organisert virksomhet. I rammen og under paraplyen finner vi et sett av ressurser som ferdighet og kompetanse; utstyr og infrastruktur; pengemidler og arbeidstid. MOOCAHUSET er et svar på ønsket om større grad av innovasjon i utdanningsinstitusjonene. Dette kalles også ofte for inkubatormaker-space eller Flash Organization.

Til arbeidet hører et varierende sett av større og mindre tiltak. De handler om å få publisert og tatt i bruk digitale læreverk.

Hvert enkelt tiltak under paraplyen kan  ha oppstart og avslutning både innenfor og utenfor denne ramma som vist i illustrasjonen. På samme måte er det med organisatorisk plassering. Ulike tiltak kan godt være lineært (hierarkisk) organisert under paraplyen, men kan også inngå i matrise-relasjoner slik at hver slik virksomheten hører til i et multi-hierarki der MOOCAHUSETs tiltak representerer en av flere dimensjoner i en matrise.

Tiltak kan ofte ha aktiviteter som overlapper slik at de kan slås sammen. Om f.eks. aktivitet A og B omfatter det å lage en ebok på hvert sitt temaområde eller begge aktiviteter trenger opplæring i videoproduksjon, kan en med fordel organisere disse arbeidene i fellesskap.

MOOCAHUSET 2015-16

Vi søkte om støtte fra Norgesuniversitetet i 2014 i samforstand med rektoratet. Det ble her gjort avtale om samarbeid mellom sju miljøer  ved de to høgskolene bak tiltaket, – 5 ved Høskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og 2 ved Høgskulen i Volda.

I tillegg deltok et anerkjent forlagshus (Gyldendal Akademisk) og en annen stor statlig institusjon (Den sentrale utdanningsenheten i Vegvesenet).

Internt på HiOA ble arbeidet organisert som en matrise. Her fikk en også midler fra eCampus-prosjektet som ble avviklet på denne tida da en ikke hadde fått satt de bevilgede midler i omløp.

De 15-20 enkeltprosjektene møttes i tematiske interessegrupper. Det ble utviklet en samling online kurs (mini-MOOCs) og organisert større samlinger (kafemøter, torgmøter).

Arrangementer 2015-16

Nettverksbaserte verdikjeder

I The Network Value Chain sammenfatter forfatterne Bloom, Reeves og Leonard noen erfaringer med kapasitetsutvikling for å løse ulike utviklingsproblemer. De peker på en modell med tre hovedelementer:

  • connect – sett sammen en gruppe av dyktige og iderike mennesker og gi tilgang til nødvendige ressurser
  • develop – realiser ideer og verktøy til tjenester som bidrar til utviklingsarbeidet
  • scale-up – spre beste-praksis og skaler opp sosialt gjennomslag

Referansene nedenfor viser til en popularisert framstilling av forestillingen om en nettverksbasert verdikjede; samt sluttrapport til Norgesuniversitetet og notat om videreføring av MOOCAHUSET.

Referanser

  • Bloom, Reeves, and Leonard: The Network Value Chain. Capacity Development Briefs. World Bank Institute. February 2009 No 30 [PDF]
  • Høivik, Helge: Sluttrapport om MOOCAHUSET til Norgesuniversitetet 30.04.2017 [PDF]
  • Høivik, Helge: Videreføring av MOOCAHUSET (notat 17.06.2016) [PDF]

Fase 2 av MOOCAHUSET 2016-19

Presentasjonen nedenfor fra juli 2016 handler om design av MOCCAHUSET for perioden 2016-2019.

Den tar utgangspunkt i en avtale om dette mellom Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved Fakultet for helsefag og Læringssenter og bibliotek, begge ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det vises der til et tiltak som ble kalt “OpenX”.

Det er dette som senere ble konkretisert til publiseringsløsning som omfatter ekstern publisering i Bokskapet, øvelser i en kladdebok og mulighet til revisjon og videre bearbeiding av publiserte titler i Bokrevisjonen.

Der MOOCAHUSET fokuserer på arbeid i dybden med digitale læreverk og bruken av dem i tråd med PISA-modellen, arbeidet DigIn (fra 2018) med variert veiledning og brukerstøtte i bredden. DigIn skal organiseres i universitetsbiblioteket det Bokskapet også har sin tilhørighet. Dette vil bidra til god synergi mellom de to ulike måtene en har innrettet arbeidet.

Se kort videopresentasjon fta sommeen 2016. Det har også skjedd flere endringer siden da, men de idemessige hovedtrekk er de samme gjennom 2017-19.

Se også denne gjennomgangen av MOOCAHUSETs overordnede aktiviteter for perioden 2017-2019.