20170821 Styremøte

Hei. Av kalenderne deres ser jeg at det er ledig 21.8 13:00-14:30. Jeg innkaller derfor til styremøte i MOOCAHUSET i denne tida. Det følges av et møte i referansegruppa som dere er svært velkomne til å delta på hvis dere vil

Til Asbjørn, Kaare Magne, Trude
Kopi Lars (permisjon), Helge
 
Dagsorden:
 • Raskt statusoppdatering
 • Kvalitetssikringsprogrammet se http://moocahuset.no/?page_id=1015 (passord: kvalitikk)
 • Fagdag 2018 se http://moocahuset.no/?page_id=1020 (passord: kvalitikk)
 •  Budsjettsituasjonen
  • Høst 2017 170K
   • Kompetansesenter Helse & Aldring 40K
   • LSB 30K
   • NVH 100K
  • Vår 2018 strategimidler
   • Fakultet HF
   • LSB
   • NUV
    • HelDig
    • Kcantitativ metide
 • Referansegruppe
  • nye medlemmer
   • Studentparlamentet oppnevner nytt medlem
   • Runar Oudmayer fra Kjeller
   • Jannicke Røgler fra Fylkesbiblioteket i Buskerud (sentral på digitralisering i norsk bibliotekvesen, laget “23 offentlige ting” i Bokskapet)
Det etterfølgende møtet i referansegruppe vil ta opp
 • Publiseringsstatus Bokskapet
 • PISA-kurset høst 2017: omlag 2x 20 deltakere
 • Samspill med Canvas og Office 365. LTI (Learning Tools Interoperability)
  • sentralt utvalg
 • DLR – Kuratering av Digitale Lærings-Ressurser

Referat

Tilstede:  Asbjørn, Kaare Magne, Trude, Helge (referent)

Vedtak:

 • Helge orienterte om profil for prosjektet HelDig2020 samt pågående kontraktsforhandlingene med Gyldendal forlag. Styret sluttet seg til profil på tiltaket. Styret ønsket å informeres om inngått intensjonsavtale samt endelige formuleringer. Lars Egeland bes undertegne avtalen på vegne av LSB med LATINA/lab som eksekutør.
 • Trude og Helge fremmet følgende forslag: MOOCAHUSET tilbyr Fakultet HF å gjennomføre et prosjekt i studieåret 2017/18 for å utvikle design/struktur, opplæringsprogram og formålsbeskrivelse for implementering av CANVAS ved HF fom august 2018. Det ble vedtatt med bibehold om at ..
  • Open edX brukes som plattform i Bokskapet for produksjon av helhetlige læreverk/kompendier.
  • Open edX læringsobjekter (på ulike aggregatnivåer) gjøres tilgjengelig for avspilling i CANVAS via LTI (Learning Tools Operability) høsten 2017.
  • Bokskapets plattform(er) evalueres på nytt i løpet av 2020.
 • Styret sluttet seg til initativ fra Helge for fysisk samlokalisering av personalressursene i MOOCAHUSET og Studieverkstedet (LSB) samt enkelte kolleger i Medieseksjonen (LSB). Dette forbereder fysisk og organisatorisk konsolidering og overflytting av DigIn fra STU/Pilestredet 46 til LSB/Pilestredet 48 i løpet av 2018. Samlokalisering nå endrer ikke organisatorisk tilhørighet for den enkelte og dennes rapporteringslinje.
 • Styret ga sin tilslutning til fellesinitiativ fra Helge, Gabi, Emma og Andreas Krokan (sistnevnte fra NTNU) om å etablere en nasjonal brukergruppe for Open edX. Den blir kalt NUDGE for Norwegian User and Development Group, Edx. Initativet følges opp på nasjonalt møte i regi av BIBSYS 23.8.2017,
 • Styret vedtok at MOOCAHUSET tilbyr rektoratet at vi deltar i profilering, forberedelse og gjennomføring av digital fagdag våren 2018 i regi av rektoratet/digitaliseringsdirektøren.
 • Studiedirektør Marianne Brattland har meddelt at hun ønsker å oppnevnes til referansegruppa for MOOCAHUSET. Helge stilte seg positiv til dette, men ønsket samtidig at han oppnevnes til referansegruppe for Program for digitalisering av utdanning i tråd med tidligere forslag om dette. Styret inviterer Marianne til fellessamtaler om hvordan de to miljøene kan samarbeide bedre.

Legg igjen en kommentar