Audio-visuelt

Her er en introduksjon til en praktisk tilnærming der vi bruker programvaren Cloudinary. 


For hver time med online studentarbeid har digitale læreverk ofte følgende læringsobjekter:

 • 3-4 videoopptak a 3-4 minutter.
 • 10-15 interaktive spørsmål, dvs. 3-5 pr video.
 • 10-20 stillbilder.

1 studiepoeng svarer til 25-30 timers arbeid for studentene. Om en deler dette likt mellom ..

 • Online arbeid med læreverket (10 timer).
 • Stille/sakte lesning av bøker/artikler (10 timer ~100 sider).
 • Samlinger ansikt-til-ansikt eller i sanntid på nettet (5-10 timer).

.. bør man altså lage eller sette sammen 10x så mange digitale læringsobjekter for hvert studiepoeng.


Til sammenligning har det ofte vært slik at 30 timer studentarbeid fordeles på 3×2=6 timer forelesning og 3×1=3 timer oppgavegjennomgang med lærer samt 20 timer egen lesing og oppgaveløsning. Samværet mellom student og lærer blir redusert og intensivert, mens fokus og intensitet i studentenes selvstendige arbeid bør kunne heves noe.

Stillbilder, skrift og lydopptak kan erstatte video.

I Bokskapet publiserer vi

 • Kompendier for 1-2 studiepoeng.
 • Læreverk for 3-15 studiepoeng.

Dette organiserer vi nå slik at hver redaktør eller fagmiljø  har en særegen (og gratis) konto på Cloudinary (http://cloudinary.com).

Når et kompendium/læreverk publiseres i Bokskapet blir alle bilder og andre digitale objekter kopiert fra den enkelte konto på Cloudinary  til et felleslager som ODLR (Open Digital Learning Repository) og FilMet. De tilsvarende referansene i læreverket blir oppdatert.

Løsningen er skissert her der den enkelte redaktør/forfatter arbeider som er illustrert til venstre:

Når materialet er klart til å publiseres vil Bokskapet altså ..

 1. Kopiere læreverket til Bokrevisjonen (http://bokrevisjonen.no). Her vil lenkene fortsatt peke til Cloudinary-løsningen som den enkelte redaktør og forfatter har hånd om.
 2. I tillegg vil
  • Filmene fra Cloudinary kopieres til FilMet (http://film.oslomet.no)
  • Stillbilder, lydopptak og annet som ikke er filmer kopieres til ODLR (http://odlr.no)
  • De interne lenkene i kopien av læreverket oppdateres slik at de peker til ODLR og FilMet istedenfor Cloudinary-kontoen.
  • Først nå blir denne kopien av læreverket lagt inn i Bokskapet.

Med dette oppnår vi at redaktør/forfatter kan fortsette å utvikle/revidere sitt læreverk i Bokrevisjonen med bilder m.v. i vedkommendes konto hos Cloudinary.

Men vi får også en institusjonell publisering av alt materiale som inngår i læreverket i Bokskapet, ODLR og FilMet.

På sikt kan det hende at vi ikke trenger FilMet og/eller ODLR lokalt siden alt ligger lett tilgjengelig hos UNIT. Men vi er ikke der ennå…

G jør det så enkelt som mulig, men ikke enklere.

Lovlige læringsobjekter

En kan komme langt med å bruke fritt tilgjengelige (“lovlige”) læringsressurser fra Internett. Her er en kort introduksjon om stillbilder: