Strategi, stab og ledelse

Illustrasjonen viser hovedpunkter i OsloMet sin strategi. Spill av en kommentar om hvordan Bokskapet passer inn her.


 

Digitale læreverk består av rik og dynamisk – foranderlig – tekst der en ikke kan trekke et så klart skille mellom framstilling og bruk. I høyere utdanning er vi både produsenter og konsumenter av digital tekst.

Vi er prosumenter av

dynamiske digitale læreverk hvis produksjon integreres i bruk, revisjon og gjenbruk på individuelt og kollektivt læringsfremmende og organiserende måter.

Verket (teksten) utformes i ny sjanger og vi må beherske sjangerens kommunikative og material-tekniske sider. Det kan ikke reduseres til eller erstattes av studieadministrasjon eller pedagogisk teori og idealer. Vi arbeider faglitterært og med betydelig støtte i det digitalt dokumentfaglige og kunnskapsorganiserende. (Content and Knowledge Management).

Ledergruppe

Bokskapet ledes av

  • Lars Egeland (bibliotekdirektør), vara Trude Eikebrokk (spesialbibliotekar)
  • Helge Høivik (dosent, leder), vara Gabi Høium Hurlen (rådgiver i UB)
  • Trude Myhrer (studieleder Tannteknikk), vara: Kari Gerhardsen Vikestad (studieleder, RadiografI)
  • Kaare Magne Nielsen (instituttleder, Naturvitenskapelige helsefag), vara Ingrid Narum (prodekan, Fakultet for helsefag)
  • Asbjørn Seim (digitaliseringsdirektør), vara TBD

NB: Nettstedet MOOCAHUSET.NO springer ut av fellesprosjektet MOOCAHUSET  som ble startet opp i 2013, videreutviklet mellom flere institusjoner 2014-16 med støtte fra Norgesuniversitetet og konsolidert som Bokskapet 2017-19.

Nettstedet er nå satt opp på eget domene med Helge Høivik som redaktør. Teknisk-administrativ informasjon om Bokskapet overføres trinnvis til Sharepoint-stedet Bokskapet under Universitetsbiblioteket ved OsloMet.

I ledermøte 09.05 2018 ble det besluttet en gradvis overgang fra å bruke betegnelsen MOOCAHUSET til å bruke Bokskapet. Det gjenspeiler den publisistiske karakteren av tiltaket.

Stab

Bokskapets stab ved Universitetsbiblioteket, OsloMet består av dosent Helge Høivik (daglig leder), rådgiver Gabi Høium Hurlen og rådgiver Emma Kristine Sjøenden Vestli. Hurlen og Vestli har begge mastergrad i medievitenskap. Høivik har toppstilling i digital dokumentalisme og elæring. Sara Vikestad har hatt timebaserte oppdrag og i vikaroppdrag for Bokskapet. Hun er utdannet adjunkt.

       
Helge Høivik  Gabi Høium Hurlen Emma Kristine Sjøenden Vestli Sara Gerhardsen Vikestad

I tillegg bidrar flere på deler av sin tid så som Aslak Ormestad, Mona Huang og Tord Høivik