Strategi, stab og ledelse

Illustrasjonen viser hovedpunkter i OsloMet sin strategi. Spill av en kommentar om hvordan Bokskapet passer inn her.


 

Digitale læreverk består av rik og dynamisk – foranderlig – tekst der en ikke kan trekke et så klart skille mellom framstilling og bruk. I høyere utdanning er vi både produsenter og konsumenter av digital tekst.

Vi er prosumenter av

dynamiske digitale læreverk hvis produksjon integreres i bruk, revisjon og gjenbruk på individuelt og kollektivt læringsfremmende og organiserende måter.

Verket (teksten) utformes i ny sjanger og vi må beherske sjangerens kommunikative og material-tekniske sider. Vi arbeider faglitterært med støtte i det digitalt dokumentfaglige og kunnskapsorganiserende – Content and Knowledge Management.

Ledergruppe

Bokskapet ledes av universitetsbibliotekar Emma Vestli.

Staben består av Gabi Hurlen, Aslak Ormestad, Eirik Hanssen og Henrik Thorsen. I tillegg deltar Sara Hotaas fra OsloMet-Akademiet og Helge Høivik fra LATINA/lab

Bokskapet har også en referansegruppe med Helge Høivik som sekretær:

Fram til 01.10.2019 ble Bokskapet ledet av

  • Lars Egeland (bibliotekdirektør), vara Trude Eikebrokk (spesialbibliotekar)
  • Helge Høivik (dosent, leder), vara Gabi Høium Hurlen (rådgiver i UB)
  • Trude Myhrer (studieleder Tannteknikk), vara: Kari Gerhardsen Vikestad (studieleder, RadiografI)
  • Kaare Magne Nielsen (instituttleder, Naturvitenskapelige helsefag), vara Ingrid Narum (prodekan, Fakultet for helsefag)
  • Asbjørn Seim (digitaliseringsdirektør)

I ledermøte 09.05 2018 ble det besluttet en gradvis overgang fra å bruke betegnelsen MOOCAHUSET til å bruke Bokskapet. Det gjenspeiler den publisistiske karakteren av tiltaket. Den 01.10.2019 ble Bokskapet lagt direkte under Universitetsbiblioteket.

MOOCAHUSET.NO

Nettstedet MOOCAHUSET.NO springer ut av fellesprosjektet MOOCAHUSET  som ble startet opp i 2013, videreutviklet mellom flere institusjoner 2014-16 med støtte fra Norgesuniversitetet og konsolidert som Bokskapet 2017-19. Nettstedet er nå satt opp på eget domene med Helge Høivik som redaktør.