Kvalitetssikringsprogram

Kvalitetssikring av digitale læreverk i Bokskapet skjer gjennom flere spesifikke prosesser og tiltak.

Fase 1

I en første fasete 2016-17 omfattet det

 • Organisering av arbeidet med særskilte funksjoner som
  • produsent (forlagsredaktør). Framdrift. Økonomi/ressurser
  • fagredaktør fagperson/faglig lederskap
  • medieredaktør formelt og praktisk kvalifiserte medieprodusenter – og instruktører fortrinnsvis med mastergrad i medievitenskap, elæring o.l.
 • Publiseringsstruktur med
  • utviklingsserver (http://kladdebok.no)
  • revisjons-server (http://bokrevisjonen.hioa.no)
  • offentlig publiseringsserver (http://bokskapet.hioa.no)
  • strukturert inngang til læringsobjekter (http://film.hioa.no, http://edu.hioa.no, YoyTube m.v.)
 • Avtalefestet publisering (publiseringsavtale) med entydig opphavsrettslig regime. Avtalen inngås mellom fagredaktør og Bokskapet

Fase 2

Gjennom 2018 arbeider vi bl.a. med å innføre formell kvalitetsvurdering som inngår i publiseringsavtale (med overgangsordning).

 • Det skal utvikles vurderingsdimensjoner og kvalitetskriterier for flere dimensjoner. Frist: 01.01.2019.
 • Aktuelle dimensjoner er
  • Faglig kvalitet. Den faglige vurdering baseres normalt på likemannsvurdering. Organisering av dette ligger normalt hos studieleder som har linjeansvar for redaktør av læreverket. Se generelle punkter for vurdering av faglig kvalitet nederst på sida.
  • Sjangerkvalitet (multimedial kvalitet). Det opprettes en nasjonal interimskomite for å utvikle kriterier.  Som bl.a. vil gjelde
   • rikholdighet, variasjon, balanse og engasjement (nettorikk)
   • teknisk kvalitet (lyd, bilde, design/layout, markup)
   • dokumentalistisk kvalitet
    • lagringsstruktur
    • metadata
    • vedlikeholdsmekanisner
   • [mer]
  • Omfang
   • kompendium: min 10 timer studentarbeid (inngår i opplegg for min 1 poeng ECTS)
   • læreverk: min 30 timer studentarbeid (inngår i opplegg for min 3 poeng ECTS)

Det gjøres en sluttvurdering etter at læreverket er overlevert fra redaktøren til MOOCAHUSET og resulterer i en kategorisering med 3 nivåer

 • RØD (nulling). Blir ikke publisert.
 • GUL: Blir publisert, men må revideres og nå grønt nivå innen nærmere angitt tid for fortsatt publisering.
 • GRØNN: Publiseres.

Nedenfor er punker og innspill til disse prosessene.

Vanlige kvalitetskrav til sjangeren faglig lærestoff:

 • Presist, relevant og uttømmende
  • Nøyaktig, uten betydelige feil og slagsider
  • Teksten dekker de aktuelle områdene og ideene om emnet og bør gi innganger/ordlister til fagfeltet.
  • Teksten er aktuell men ikke slik at den raskt blir foreldet.
 • Konsistent og klart
  Presentasjonen er klar, tilgjengelig og gir tilstrekkelig kontekst til å forstå spesialord og fagtermer.
  Innholdet har intern konsistens hva gjelder terminologi og rammeforståelse (at nøkkelord betyr det samme hele veien, at premisser og modell er stabile)
 • Modulær struktur og flyt
  • Innholdet er modulært nok til at en kan dele det i rimelig store deler som kan tilordnes ulike struktureringsmekanismer (tid, oppgaver, rekkefølge i kursets sekvens)
  • Presentasjon og oppbygging framstår som logisk sammenhengende
  • Framstillingen bør ikke være for selvrefererende (interne henvisninger) så det skaper hyppige brudd i lesningen/arbeidet.
  • Strukturen skal gjøre det rimelig enkelt å oppdatere deler av materialet. Materialet fremstilles og anordnet på en slik måte at nødvendige oppdateringer vil være forholdsvis lett og enkel å gjennomføre
 • Mangfoldig og transmediert
  • Materialet er presentert på variert måte med bruk av rik tekst/medierikdom.
  • Framstillingen er godt transmediert, dvs. at det er både sammenheng og kontrast på tvers av ulike medieformer.
 • Effektivt grensesnitt og godt navigasjondesign
  • Framstiilingen hindres ikke av et komplekst og vanskelig navigerbart grensesnitt (lay-out, navigasjon, ikoner og deres betydning, ..)
 • Kulturell relevans
  • Presentrasjonen bør uttrykke (fler)kulturell bevissthet. Samtidig bør en unngå forflatning av krevende, men viktige problemstillinger kun for å unngå å støte noen.
  • Stoffet bør ha inkluderende eksempler med tanke på etniske og sosiale / kulturelle bakgrunner hos studenter og andre brukere.

Hustavle for pensumrevisjon:

 1. Et bilde av kunnskapsfronten – er det oppdatert på nyere forskning?
 2. Innsikt i relevante klassiske tema og perspektiver?
 3. En god balanse mellom norske og internasjonale bidrag?
 4. Innsikt i mangfoldet av perspektiver og tradisjoner?
 5. En god balanse mellom relevant kunnskap og dannelse?