Læringsplattform med åpen kildekode

To kinesiske studenter, en liltauisk bibliotekar og en sør-afrikansk professor i samarbeid om en arbeidsoppgave på LATINA-kurs ved OsloMet (HiOA) i 2013

Før årets konferanse om Open edX i Toronto, Canada har John Mark Walker i  firmaet E-ducation skrevet om behovet for åpen kildekode som grunnlag for publiseringsplattformene. Det bidrar til et innovativt miljø der pedagogen også kan være student. Dette svarer i mangt til LATINA-modellen  (Learning And Teaching IN A digital world) som OsloMet har arbeidet med siden oppstart av sommerskolen (v/HiO) i 2008. Walker peker på den raske veksten i antall Open edX-installasjoner de siste år (nær 850) og antall kurs (nær 18.000). Fra 100 deltakere på Open edX-konferansen i 2014 var det over 330 som deltok i Madrid i 2017.

To utdrag:

1 Høyere utdanning går gjennom en periode med massiv overgang. Mange pedagogiske oppkomlinger og ikke-tradisjonelle institusjoner begynner å se for seg markedsmuligheter som ikke eksisterte før. Vi har vært vitne til suksessen til Khan Academy, edX, og flere andre organisasjoner som fokuserer på å øke tilgjengeligheten av kvalitetssikret høyere utdanning for alle uavhengig av sosial og geografisk tilhørighet. Disse to kreftene går sammen om å skape en massiv omdanning av høyere utdanning over hele verden: hvordan tilbudet skapes, leveres og tas i bruk. Som vi vet fra andre industrisegmenter som har gått gjennom tilsvarende omveltninger, vil noen overleve, noen vil trives, og noen vil bli forlatt som fotnoter i framtidas case-studier. Vi har likevel ikke sett omfattende samarbeidende økosystemet for  pedagogisk teknologi. Dette ser ut til å være i endring. (oversatt av BING.COM/TRANSLATE med lett redigering)

Higher education is going through a period of massive transition. Many educational upstarts and non-traditional institutions are beginning to sense market opportunities that didn’t exist before. We have witnessed the success of Khan Academy, edX, and several other mission-focused organizations designed to increase the accessibility of quality higher education to everyone, no matter their location or station in life. These two forces are conspiring to create a massive transformation of higher education throughout the world: how it’s created, delivered, and consumed. As we know from watching several other industry segments go through similar levels of upheaval, some will survive, a few will thrive, and some will be left as footnotes in future case studies. What we haven’t seen is a large open source collaborative effort in the educational technology ecosystem, but that appears to be changing, but more on that later.

2 Uansett om du er for eller mot åpen kildekode, la oss tenke gjennom hvorfor den burde være det. Tross alt er det én sak å fokusere på markedets dynamikk, men noe annet å tenke på hva som er best for elever og lærere uansett hva de har valgt når det gjelder institusjonstype og utdanningssted. Læringsplattformer er verktøy som muliggjør læring. En del av det å være student er å ta i bruk materiale som er frambrakt av en pedagog. Men mange andre næringer har migrert bort fra produsent-forbruker modellen og har utviklet seg til en modell der det er et spekter av produsenter og forbrukere med betydelig overlapp. En produsent forbruker,  og forbrukerne kan produsere. I denne modellen, kan en pedagog fortsatt være student og omvendt. Hvordan bedre støtte utviklingen av student-pedagog-rollen enn med åpen kildekode-verktøy som er skapt av samarbeidende mijøer for innovasjon, og er i sin tur grunnlaget for andre innovasjonsmiljøer. I dette perspektivet er ikke en læreplattform et statisk sett med verktøy for enveis læring. Det må aktivere flerdimensjonal kommunikasjon, og det må muliggjøre ytterligere innovasjon i disse verktøyene for neste generasjon av studenter. Dette er grunnen til initiativer som åpne edX er viktige, og det er derfor vi er forpliktet til å muliggjøre mer samarbeid i Open edX-samfunnet

Whether or not you believe that open source technology will win in the digital learning space, let’s think about why it should. After all, it’s one thing to focus on market dynamics, it’s quite another to think about what’s best for the learners and educators of the world, whatever their chosen venue or institution. When you think of learning platforms, these are tools that enable learning. As a learner, part of this means being a consumer of course material created by an educator. But many other industries have migrated away from the producer-consumer model and have evolved to a model where there is a spectrum of producers and consumers with significant overlap. A producer can still consume, and consumers can still produce. In this model, an educator can still be a learner and vice-versa. How better to enable the evolution of learner-educators than with open source tools that are created by collaborative communities of innovation, and are in turn the basis for other collaborative communities of innovation. From this point of view, a learning platform cannot be a static set of tools that enable 1-way education. It must enable multi-vectored communication, and it must enable further innovation on these tools for the next generation of learners. This is why initiatives like Open edX are important, and that is why we are committed to enabling more collaboration in the Open edX community

.

Legg igjen en kommentar