ALT digitALT i 2025?


De som jobber i høyere utdanning har store endringsoppgaver foran seg som følge av

 • digitalisering og internasjonalisering
 • at større andel av ungdommen tar høyere utdanning (lett nedsettende kalt mastersyken)
 • at fler tar utdanning gjennom livsløpet (livslang læring, etter- og videreutdanning)
 • at det er press på kostnadssiden (husleie/areal, budsjettkutt, arbeidsintensiv virksomhet med lønnspress..)

Hvor mange?

Oslo Met har i overkant av 2.200 ansatte hvorav ca 900 = 41% i undervisnings- og forskerstilling (UF). Se tabell nedenfor

Som undervisningsstillinger er her regnet adjunkt med opprykk, amanuensis, dosent, forsker, førsteamanuensis, førstelektor, instruktørtannlege/pleier, lektor, lærer, postdoktor, professor, stipendiat, undervisningsassistent og undervisningsdosent.

Tilsatte Tilsatte i undervisningsstilling

Ut fra antall som engasjerer seg selvdrevet i tiltak og arrangementer rundt digitalisering de siste åra, kan vi anslå hvor mange som vil bære dette fram i fortsettelsen.

Det handler om 100-200 UF-tilsatte og trolig et tilsvarende antall i støttestillinger og sentral administrasjon. En kan belage seg på at gruppa av digitale drivere ved OsloMet teller 3-400 individer eller ca 15-20% av alle.

Strategisk

Partiet Høyre har programfestet en ambisjon om digital tilgang til alle læreverk for alle i høyere utdanning i 2025. En vil stimulere institusjonene til å gjøre dette fritt og gratis tilgjengelig. Regjeringspartnerne Venstre og FrP er positive. Det er SV også (Khrono 17.5.18).

Ved OsloMet har vi 50 bachelororogrammer, nesten 30 masterprogrammer og 6 Ph.D.-programmer. En kan da estimere et digitaliseringsbehov på 150-200 enheter (unike kursår) a 60 studiepoeng, dvs mellom 9.000 og 12.000 studiepoeng. For enkelhets skyld setter vi dette til 10.000 poeng eller ca 1.000 kurs a 10 poeng.

Det tar erfaringsvis 1-3 år å bli produktiv på ny programvareplattform. Gjennom flere tiår har dette blitt forlenget ved ustoppelig og digitalt devet forandring av arkitektur, verktøy og bruksmåter med påfølgende behov for omskolering i staben.

Institusjonene lider av et læringsmodus der den enkelte må kurses, mens behovet er kontinuerlig og rullerende egenlæring på gruppenivå (lærende organisasjon).

For å heldigitalisere vil OsloMet bruke 2-3 år 2018-2020 på egenlæring og har da 5 år på å utvikle eller framskaffe 1.000 digitale kurs, dvs. omlag 200 slike kurs pr år.

Opplæring

Gjennom 2018 vil alle ved OsloMet eksponeres for to tydelige digitaliseringstiltak:

 • full utrulling av Office 365 for samtlige tilsatte
 • full utrulling av Canvas LSM for de ca 900 som har undervisningsoppgaver

Office 365 brukes til hverdagens oppgaver som epost, telefoni, gruppearbeid, utarbeide og distribuere dokumenter, kalkyle og utvikling av presentasjoner for møter og forelesninger.

Canvas brukes for å administrere klasser/kull, logistikk (utlevering av tekster og oppgaver, innlevering av besvarelser) ol. Det vil også brukes for gradvis håndtering og presentasjon av læringsressurser. Basert på høstprogrammet 2017 er opplæringstilbudet i Canvas til de ansatte:

 • 1,5 times grunnopplæring (institutt- eller studieprogramnivå eller som ekstrakurs)
 • 2 timers workshop
 • Drop-in hos DIGIN
 • Temabaserte kurs (DIGIN)
 • On-line kurs

Om alle UF-tilsatte går gjennom dette, svarer det til et tidsforbruk på 2-3 årsverk. I tillegg kommer kursholdere og 4 pedagogiske rådgivere i DigIn.

For Office 365 har det vært organisert et omvendt kurs i HiOA-Akademiet etter training-of-trainers-modellen med to samlinger a 4 timer og online-materiell for ytterligere 10-20 timer. Mange nye kurs holdes og utvikles.

Publisering i Bokskapet

Et tredje tiltak er utvikling av digitale læreverk for Bokskapet. MOOCAHUSET organiserer opplæring for dem som vil arbeide med dette.. Det tar 50 timer og en kommer godt i gang. Men det å lage et fullverdig kurdoplegg kan kreve 10 ganger så mye.

Nær 100 ansatte med ca 2/3 fra undervisningspersonale har gjennomført et 50-timers opplæringsprogram i hvordan dette kan gjøres. Hovedtyngden av disse er fra Fakultet for helsefag. Med ca 100 deltakere i 2017-18 er det her gått med 3 årsverk til opplæring og betraktelig mer enn det til fortsatt utviklingsarbeid. I tillegg kommer 3 årsverk som redaktører og prosjektledere i MOOCAHUSET.

I allle disse aktivitetene gjør en seg også god nytte av tjenester for vidroproduksjon og videostrømming fra Medieseksjonen ved universitetsbiblioteket.

“Full pakke”

I omvendt (digital) undervisning må en da lage online-ressurser for 50-150 timers studentaktivitet eller mer pr kurs. Erfaringsvis krever det 100-400 multimediale læringsobjekter.

Med ca 200 kurs pr år 2020-2025 betyr dette en realistisk ramme på 100.000 timer eller noe over 50 årsverk hvert år fra lærersiden. En kan dele på dette mellom institusjonener, men OsloMet bør nok belage seg på minst 20 årsverk fordelt på de 100-200 som viser interesse i UF-personalet. For noen vil dette gjelde 50% stilling i forbindelse med 1.lektorkvalifisering. For andre er det en 3-6 daget pr måned som del av pedagogisk utviklingsarbeid, f.eks. for opprykk til professor eller å blii merittert lærer.

Til sammenlikning setter OsloMet av ca 300 årsverk til FoU pr år. Om en skal digitalisere hele porteføljen innen 2025 må det altså skje en tydelig dreining av FoU-tid bort fra det å skrive søknader, artikler, rapporter og monografier og over til det å utvikle digitale læreverk.

Oppbygging mot dette skjer nå.

Feed the Eagles

Lengselen etter å sentralisere all digitalisering på en enkelt hånd kan da bli sterk. Det et prinsippielt og praktisk feil. Det ville jo innebære å bygge en helt ny organisasjon med nytt ledersksp som setter rektorat og linjeorganisasjon til side. En står i fare for byråkratisk og sentalstyrt press med  påfølgende motstøt fra lærersiden.

Digitalisering gjennomsyrer hele den eksisterende organisasjon. Det er den som nå går gjennom en egenforandring. Den vil og må bli mer fleksibel med evne til å fatte beslutninger tett på utøvelsen i digitalt støttede nettverk.

Det vil ta tid, mrn det er mulig. Feed the Eagles!

Legg igjen en kommentar