Gjenbruk av læringsobjekter

Publikasjonene i Bokskapet kan grupperes i ..

  • Digitale læreverk som normalt brukes til omvendt undervisning. De har vanligvis et omfang som svarer til 20-30 timer og helt opp til 100 timers studentarbeid. Et kurs på 3 poeng ECTS (European Credit Transfer System) krever gjerne 90 timers arbeid. Online-delen av dette kan da gjerne være 1/3 eller mer.
  • Digitale kompendier som normalt brukes til omvendt undervisning i et omfang på 10-30 timer. Et kompendium kan og være et godt utgangspunkt for et større anlagt læreverk.
  • Digitale håndbøker av ulike slag som ikke er tett knyttet til et bestemt studieforløp.
  • Fremmed- og flerspråklige digitale læringsressurser tilpasset en rekke ulike formål.

Digitale læringsobjekter som inngår i disse publikasjonene lagres separat i egne repositorier der en også ofte kan få direkte tilgang til dem for gjenbruk i andre sammenhenger. En digital publikasjon sammenstiller og kontekstualiserer læringsobjekter som er utviklet for dette eller beslektede formål.

Eksempelvis kan den delen av et læreverk som fysisk lagres i Bokskapet være på 3-400 KB, mens hele læreverket lagres som 3-400 MB når en inkluderet alle læringsobjektene: 1000 ganger mer.

For alle publikasjoner og læringsobjekter i Bokskapet gjelder vanlige opphavsrettslige regler som angitt i

Gjennom publiseringsavtalen i Bokskapet lisensieres ressursene der i tråd med Creative Commons-lisensen

Navngivelse er å oppgi hvor den gjengitte helhet eller del er hentet fra i form av

  • redaktørens navn samt publikasjonens tittel med klikkbar lenke til kolofon (“about”-siden)
  • Bokskapet med klikkbar adresse til hjemmesiden

Det presiseres også at når et læringsobjekt gjenbrukes i et annet verk så må dette siste verket lisensieres på samme måte.

En kan altså fritt gjengi læringsobjekter når det skjer med de samme lisensbetingelsene og slik at skaperne av ressursene blir behørig bekjentgjort. Det er her tilstrekkelig å gi entydig og klikkbar identitet til verkets kolofonside.

Publiseringsavtalen som inngås mellom Bokskapet og redaktør sikrer her at de relevante bidragsyterne er behørig identifisert. Dermed blir det et tilstrekkelig og oversiktlig rettighetsregime også for det enkelte læringsobjekt.

Dette er i tråd med lovverket, med god akademisk skikk og som viktig motivasjon for at mange vil bidra inn i dette utviklingsarbeidet.

I forhold til dette praktiserer Bokskapet følgende tillegg og modifikasjon:

  • Sitering: Det er lov å gjengi ett enkelt eller et lite antall læringsobjekter som sitat i en ny publikasjon *uten* at den nye publikasjonen nødvendigvis er ikkekommersiell og/eller deles på like vilkår. Her gjelder altså vanlige regler for sitering og plagiat etter god skikk. Reglene for navngivelse gjelder uavkortet.

Dette unntaket gjøres eksplisitt, selv om det allerede finnes dekning i lovverket. I § 22 i åndsverkloven sies det f.eks. at det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

En kan da markere at en siterer et annet verk med høvelig referanse og så gjengi et enkelt eller et lite antall læringsobjekter. Dette sikrer kontekstuell informasjon slik at intensjon og meningsinnhold fra rettighetshaverens side blir respektert.

En god sitatpraksis kan være at en begrenser seg til maksimalt 10%, f.eks. gjengir 1-2 videoer fra et annet læreverk når det har 20 slike (som ble laget for formålet). Det skal eksistere tydelig henvisning til kilde og en unngår plagiatbeskyldninger og kannibalisering av andres arbeid.

Eksempelvis kan markedsorienterte forlagsutgivelser kunne sitere fra Bokskapets publikasjoner på læringsobjektnivå. Ditto for kommersielle publiseringsplattformer som Canvas og Office 365 der det kreves lisens av brukere som skal ha tilgang.

Det bør lages enkle mekanismer i DLR for å kunne oppgi at et element er sitert og da med korrekt kildeangivelse.

Legg igjen en kommentar