Bokskapet med dybdetiltak i 2018

Våren 2017 utlyste ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus strategimidler og oppfordret fakulteter og sentre til å sende søknad om tildeling derfra. Søknadene skulle begrunnes ut fra institusjonens strategiske satsninger. Det var et viktig formål å sikre transparens og etterrettelighet i interne fordelingsprosesser: Ingen hestehandel og “triks” på bakrommet.

Arbeidet med Bokskapet styrket med 1.5 millioner

Etter initiativ fra MOOCAHUSET ble det sendt inn en søknad fra Læringssenter og bibliotek og en søknad fra Fakultet for helsefag. Dette har vært de to sentrale partnerne bak MOOCAHUSET.

Begge søknadene gikk ut på å styrke arbeidet i MOOCAHUSET. De ville sikre bemanning til de store oppgavene en der har tatt på seg.

I februar ble MOOCAHUSET utpekt som Fyrtårnprosjekt av rektoratet.

På høgskolens styremøte 15.12 ble de to søknadene innvilget 1.5 millioner kroner. Det er ikke mye i milliardforetaket. Ny skilting og markedsføring av universitetsnavnet koster 15 millioner.

Men små beløp kan gi mye hvis de brukes godt.  Midlene går til fortsatt engasjement av to medarbeidere. De har begge vært gjennom krevende intern opplæring og har demonstrert god evne til å utvikle digitale løsninger i Bokskapet.

Gjennom høsten har vi også fått mer ro rundt arbeidet. Fagkomiteen som vurderer institusjonens programportefølje, har innstilt på at HiOA skal bruke Canvas, Open edX og mange av mulighetene i Office 365. Vedtaket var enstemmig. Dette er i tråd med hvordan en griper saken an i andre ledende miljøer som på MIT og Harvard.

Vi er også tilfreds med å få avklart at vi viderefører Bokskapet under ledelse av dem som initierte og bygget opp denne publiseringskanalen. Arbeidet har en primær forankring i staben i Læringssenter og bibliotek. LSB blir også organisatorisk plassering for DigIn i løpet av et års tid. Dette et i tråd med muntlig og skriftlig bekreftelse fra bibliotekdirektør og studiedirektør.

MOOCAHUSET har utvikle et kurs om Office 365 i Bokskapet og arrangert første gjennomkjøring høsten 2017. Når en har tilstrekkelig erfaringsbasert kompetanse og ressurser til å utvikle større læreverk i Canvas, vil også det være interessant som plattform i Bokskapet. I likhet med Open edX-kursene, må de være åpent og gratis tilgjengelige for alle.

Ressursallokering & LæreVerkSted

Vi samlokaliserer nå personalet gjennom LæreVerkStedet med øvrige faglige produksjonsmiljøer i Læringssenter og bibliotek.

Vi vil bruke mye tid på løsninger som demonstrerer hvordan digitalisering av hele studieprogrammer kan gi god læring. Det skjer der vi har brukt PISA-modellen.

Ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag (NVH) har eksamens-resultater blitt betydelig forbedret gjennom de to årene vi har arbeidet med  dette. Strykprosenten har gått ned hvert av de siste to årene (fra over 30% i 2015 til 7% i 2016 og under 2% – en enkelt kandidat – i år), mens antall A-er og B-er har økt betraktelig.

Det er også inngått forpliktende avtale med forlaget Gyldendal Akademisk. Der utvikler vi viktige læreverk i helseteknologi, folkehelse og migrasjonshelse for den nye sykepleierutdanningen.

Konsolidert miljø

Gjennom ledermøtet i MOOCAHUSET på tampen av året og grundige drøftinger oss i mellom står vi nå samlet rundt denne forståelsen:

  • Det er viktig med satsning i bredden slik en nå gjør med Canvas gjennom DigIn. Der får alle faglige tilsatte 1.5 timer kurs og annen ad-hoc støtte i bruk av dette systemet innad mot egen studentgruppe.
  • Det er samtidig nødvendig å skape gjennombrudd i form av helhetlige og spissede satsninger. Vi må kunne demonstrere at digitalisering gir betydelige læringsresultater. Lærere deltar da på minimum 50 timers opplæring i PISA-kurset. De digitaliserer samtlige kurs i det aktuelle studieprogrammet.

Ressursene i LæreVerkstedet under MOOCAHUSET vil derfor i hovedsak gå til det siste. Også andre miljøer er svært velkomne til å delta i dette. En må da være villig til å satse tilsvarende ressurser som det NVH har gjort.

Vi ønsker samtidig å bidra til godt, respektfullt, transparent og langsiktig samarbeid med andre miljøer og initiativer.  Etter avtale med DigIn har vi f.eks. utlyst et særegent kurs i online presentasjon der materialet er hentet ut fra PISA-kurset som vi har holdt for nær 100 kolleger i 2017. Det vil bidra til å utvikle et bredt spekter av læringsobjekter som videopresentasjoner og lysarkserier. De kan bli gode ressurser inn i løsninger på Canvas, Open edX og i Office 365.

Om en håndterer disse prosessene på konstruktiv måte, kan vi se fram til solid og produktivt kollegialt arbeid i mange år framover. Da kan vi komme opp i spiss når det gjelder digitalisering av læring og undervisning i Norge.

Legg igjen en kommentar