Fontitis i elæring

Fontitis – Fenomen der en bruker for mange variasjoner i utforming og design. Termen er avledet av det vell av skrifttyper (fonter), farger, fontstørrelser og effekter som ble tilgjengelig i elektronisk tekstbehandling.

Her bruker vi fontitis i utvidet forstand og beslektet med eye candy, altså det fenomen at en med enkelhet kan manipulere med design og overflaten til elektroniske tekster.


Noen systemer er bygget for å støtte arbeidet med å utvikle solid dypstruktur. De legger derfor også noen føringer for hva en kan gjøre av overflateutforming. I andre systemer er ikke dette skillet så klart, eller de er laget slik at en lett kommer på villstrå i alle design-mulighetene.

Det hender at nye brukere blir fasinert av denne siste måten å gjøre det på.  Alle de enkle mulighetene er besnærende. WordPress med sine mange tusen Themes er typisk eksempel.

Så går det gjerne noen måneder eller et par år før en erfarer og tar inn over seg at det å lage gode tekstlige produkter for nett i liten grad handler om dette.

I det omfattende arbeidet med å lage elæringsløsninger bør vi derfor legge begrenset vekt på den innledende enkelhet. Det er nyttig med lav terskel for å komme igang, men det setter i sving en bevegelse der en tror det er så lett. Det blir erfaringsmessig kontraproduktivt. There is no free lunch!

Med innføringen av Canvas i UH-sektoren i Norge er dette en utfordring. Dette systemet kan brukes med hell til mange oppgaver innad i egen klasse og eget studieprogram. En kan utveksle ressurser med andre som også har kjøpt Canvas-lisens. Det har lav inngansterskel. For sitt formål er dette bra.

Men mange ønsker andre måter å løse utfordringene med å utvikle kvalitetssikret læringsmateriell på. En ser for seg  den omfattende forbedring av undervisning og læring på andre måter. En trenger løsninger som er mer tilpasset likeverdig utdanningssamarbeid med heterogene partnere. Der legger man organisatorisk og teknologisk opp andre eller supplerende løp, f.eks. både Canvas og Open edX. Dette finner en hos ledende universiteter som Harvard og MIT, – og ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Plattformen må selv støtte Open Access, dvs. slik at det

  • ikke kreves lisens av noen for å få tilgang til ressursene på plattformen eller plattformen selv
  • at produsentene kan gi fulle Open-Access-rettigheter til de som publiseres der

Disse kravene er innfridd for Open edX. Det er usikkerhet knyttet til om dette er tilfresstilt i Canvas. En avklaring her vil være nyttig.

 

Legg igjen en kommentar