Programmatisk om MOOCAHUSET

Det jobber 300.000 i høyere utdanning i Norge. Noe over 1/4 million er studenter, mens nesten 40.000 er ansatte. De med undervisningsansvar teller omlag 20.000.

De må opptre, snakke og skrive “digitalt” på profesjonell måte. Da kan de utvikle og forvalte egne undervisningsfag. Det skjer i forhold til nye retoriske, faglitterære og dokumentfaglige krav.

MOOCAHUSET legger til grunn at det minst er 15.000 lærere som står foran egen etter- og videreutdanning i organiserte former og som lære-ved-å-gjøre. Av dem vil 3-5.000 spille mer ledende roller. Vi fremmer institusjonelt og nasjonalt arbeid i tråd med dette.

Vi tror det er fornuftig med en begrepsmessige oppdeling av den tradisjonelle undervisningstimen (“forelesningen”) i 3 deler Bak ett studiepoeng skal det ligge 25-30 timers studentinnsats. Vi kan med fordel skille mellom dokumentgrunnlag til venstre og aktiviteter til høyre:

DOKUMENTGRUNNLAG AKTIVITET
Lærebok: Selvstudier eller studentdrevne kollokvier av statisk faglitteratur (som før), men i økende grad fra digitale titler/ebøker. Lærebøker har tradisjonelt vært håndtert av bibliotek og bokhandel. De blir gradvis tilgjengelige online. 10 timer stille/sakte lesing fra tradisjonelle (digitale) lærebøker.

10 sider pr times studentarbeid ~ 100 sider.

Digitalt læreverk er digitalt dynamisk og interaktivt fagstoff på nett. Det kalles også MOOC, online-kurs osv. En eller flere faglige forfattere lager og skriver sammen tekst, stillbilder, audio, video, aimasjon og (programmerte) interaktive oppgaver til helhetlige titler.  Tekst på objekt-, tittel- og samlingsnivå forvaltes av biblioteket som også gir dokumentfaglig veiledning. 10 timer studentdrevet interaktivt arbeid med online læreverk i 10 timer med 20-40 presentasjoner (video, audio, animasjon), 50-100 stillbilder og 40-100 interaktive oppgaver.

5 nettsider pr times studentarbeid ~ 50 nettsider.

Samhandlingsplan: Når presentasjon og (programmert) interaksjon er tilgjengelig på nettet, må lærere og studenter møte bedre forberedt. Arbeidet ledes på nye måter på studiested eller nettet for større læringsutbytte. Det krever en god plan. 5-10 timer seminar/webinar, ekskursjon, praktisk øving osv. i 5-10 timer. Arbeidet ledes av faglærere med bistand fra pedagogisk spesialkompetanse. Det er bra for studentene og bedre bruk av kostbar tid.

MOOCAHUSET arbeider i tråd med prinsippene for aksjonslæring der forfattere og redaktører av ulike slag deltar i løpende vurdering av eget arbeid med tanke på forbedring og revisjon. Dette er en viktig del av lokale og nasjonale kvalitetssirkler med tette tilbakemeldingsløkker. Derfor er analyse en fast og sentral del.

Større universiteter tilbyr rundt 10.000 unike studiepoeng. I modellen over svarer det til 1/4 – 1/2 million videopresentasjoner, 1 million bilder og  1 million interaktive oppgaver. Følgelig får (universitets)biblioteken nye og store oppgaer med å sikre dokumentkvalitet og samlingsutvikling. Det er omlag 750 dokumentfaglige stillinger i bibliotekene (500 i UB-ene) som videreutvikler sin profesjonskvalifisering for digitalisering av lærestoffet.


MOOCAHUSET arbeider derfor planmessig med prosjekter og partnerskap for å bygge en nasjonal delingskultur – en faglig allmenning – av digitalt lærestoff. Det skal være gratis tilgjengelige for alle:

  • Ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring.
  • Fokus på dokumentfaglige og faglitterære ferdigheter.
  • Vi publiserer nasjonale og åpne digitale læreverk.
  • Bedre kollegial fagdidaktisk digital kompetanse.
  • Omvendt og online læring og undervisning.
  • Reflektert praksis for trinnvis forbedring.
  • Teoretiske modeller er også nyttige.
  • Øv på forpliktelse, vær grundig.
  • Løsningene må skalere godt.
  • Bli digitalt merittert lærer!!

[Fra MOOCAHUSETs startside]

Legg igjen en kommentar