Fag. Litterært. Dynamisk. Dokument.

Det jobber 300.000 i høyere utdanning i Norge. Noe over 1/4 million er studenter og nesten 40.000 ansatte der 1/2 av de siste har undervisningsansvar. Av de 3.000 bibliotekarene arbeider omlag 1.500 i fagbibliotek.

For å få volum og kvalitet på delt digitalt lærestoff i høyere utdanning må man fokusere på disse tre problemene.

 • Samspillet i trekanten student – lærer – kunnskapsressurser.
 • Åpen og nasjonalt rettet digital publisering.
 • Studieprogrammene som er den rammen studentene møter.

Vi må skille mellom faglitterære tekster, som virker på nasjonalt nivå, fra det å organisere studentgrupper, håndtere inn- og utleveringer, finne plass i klasserom, auditorer osv. som er lokaladministrasjon. Eksamen er delvis lokal og delvis nasjonal.

Laura Gibbs’ blogg 25.02.20


REN medlemsmøte 2. september

OsloMet avlyst alle arrangementer på campus i 14 dager fom 12.03.2020.
Det tillyste medlemsmøtet i REN-nettverket 24.03 ble derfor utsatt til 02.0

Se REN0209.ONLINE

Tradisjon og (digital) fornyelse: Framtidas arbeidshefter og lærebøker –
Korte kurs og lange læringsløp.


Nytt nettverk etablert 4. mars 2020

Bibliotekaren – lærer & publisist!

>> Se arbeidsseminar 4. mars <<


Videopresentasjon: Norwegian User and Development Group for Edx (NUDGE):


Hva vil vi?

Utvikle åpen fler-språklig, universelt utformet og nasjonalt rettet publisering på åpen plattform. Det krever myndige faglitterære forfattere og redaktører og et kvalifisert publiserings- og kuraterings-miljø:

 • Åpen publisering/Open Access
 • Parallellpublisering i flere språk
 • Åpen plattform/Open Source
 • Universell utforming sikres med parallellutgivelse i ePub-format

Vi trenger:

 • Brukervennlige lokale løsninger som fremmer digitalt faglig forfatterskap.
 • Å håndtere det sammensatte – faglig, organisatorisk og teknisk – for å få til nasjonalt åpen tilgang til fagstoffet.
 • Å utvikle nettverk og kultur for deling i smidige samspill mellom individuelt, lokalt og nasjonalt nivå.
 • Det viktigste er en dreining i perspektiv: Å utvikle digitalt faginnhold er litterært forfatterskap i motsetning til datateknikk og normativ pedagogikk, – selv om det også har betydning. Vi må etablere verkshøyde i de digitale tekstene. Lærer som enkeltmannsforetak er på vikende grunn. Det er allmenningen vi må fokusere på.

Videopresentasjon om publiseringsmodell for åpen og direkte tilgang til digitale læreverk.

Verkshøyde i nye sjangre

Vi er opptatt av at lærere kan få framvise, snakke og skrive om faget sitt under digitale vilkår til beste for undervisning, formidling og egen faglig utvikling. Denne remedieringen fører til ..

 • Nye digitale sjangre og retoriske former med tilsvar i ny undervisningspraksis.
 • Voksende volum av rik, dynamisk tekst for gjenbruk.
 • At kunnskapsorganisatorisk ferdighet er på stigende kurs.

Undervisning er bygget rundt lærebøkene. Siden gammel tid  har de vært statiske på papir som videreføres digitalt i PDF- og ePub-format.

MOOCAHUSET arbeider med slike digitale former, men er særlig opptatt av nyere dynamiske dokumenter. Sitatet om endringer i filmverdenens Hollywood er hentet fra New York Times.

Digitale læreverk er rapsodier – “sammenvevde vers” av skrift, stillbilder, video, audio og programmert interaksjon. Et kjennetegn ved digitaltekst er denne sammenstillingen av mer avgrensede objekter som video, animasjon og lydspor. Uten slik bearbeiding forblir bruk og undervisning fragmentarisk, mekanisk og kjedelig. Studentene har behov for den faglig baserte narrative kontroll.

De rekonstruerte tekstene ..

 • .. danner en ny type faglitteratur som binder sammen muntlig og skriftlig. Formidleren tilpasser ytre rammer, som læringsutbytte-beskrivelsene, til lokal kontekst og bruksmåte.
 • .. egner seg for omvendt undervisning og gjør studiene mindre stedsbundet enn auditorie-forelesningene.
 • .. og (mer generelt) inngår i en konstruert sosial-narrativ struktur

Tenk stort – start i det små

Så langt fra å være kunnskap på boks må de forstås som samtale og samskrift mellom yrkesutøvelsen, forskningen og studentene.

Digitalt faglig forfatterskap retter seg mot studier med nasjonalt, og i noen tilfelle internasjonalt, nedslagsfelt. Det forutsetter smidige – agile – organisasjonsprinsipper og aksjonslæring, som innebærer å lære mens man gjør det av og mellom motiverte deltakere:

Tenk stort, start smått gjennom smidig utvikling. Prototying og utprøving foran utredning. Bruk tverrfaglige team i størst mulig grad.
fra Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019-21 [PDF

Her forteller Emma Vestli om hva PISA-modellen for Open edX går ut på:


Modellen er en skisse, – ingen katekisme. Ta det følgende som et innspill til hva man med fordel kan tenke gjennom.

Bruk tida godt

Et normalt studieår skal gi 60 studiepoeng ECTS for en arbeidsinnsats på 15-1800 timer. Det svarer til 25-30 timers innsats pr. poeng. Vi tror det er gunstig med en omfordeling av studentenes arbeidstid. Her skiller vi mellom dokumentgrunnlaget til venstre og aktiviteter til høyreog antyder en fordeling:

DOKUMENTGRUNNLAG AKTIVITET
Lærebok: Selvstudier eller studentdrevne kollokvier av statisk faglitteratur (som før), men i økende grad fra digitale titler/ebøker. Lærebøker formidles av bibliotek og bokhandel. De blir gradvis tilgjengelige online. 10 timer stille/sakte lesing & skriving. Arbeidsform preget av statisk tekst og personlig annotasjon.

10 sider pr times studentarbeid ~ 100 sider.

Digitalt læreverk er dynamisk interaktivt fagstoff på nett. Det kalles også MOOC, online-kurs osv. Fagforfattere lager og skriver sammen tekst, stillbilder, audio, video, aimasjon og (programmerte) interaktive oppgaver til helhetlige titler.  De forvaltes av biblioteket som gir dokumentfaglig veiledning. Det gjelder objekt-, tittel- og samlingsnivå. 10 timer studentdrevet interaktivt arbeid med online materiale. 50 timers arbeid mef 20-40 presentasjoner (video, audio, animasjon), 50-100 stillbilder og 40-100 interaktive oppgaver. Interaksjon med dynamisk tekst.

5 nettsider pr times studentarbeid ~ 50 nettsider.

Samhandlingsplan: Når presentasjon og (programmert) interaksjon er tilgjengelig på nettet, må lærere og studenter møte bedre forberedt. Arbeidet ledes på nye måter på studiested eller nettet for større læringsutbytte. Det krever erfaring, god planlegging og fleksibilitet i nedtegnet form. Hva er læringsmål? Hvordan evaluere studiearbeidet? Hvordan utføre det? 5-10 timer seminar/webinar, ekskursjon, praktisk øving, kollokvier osv.. Arbeidet ledes av faglærere med bistand fra pedagogisk spesialkompetanse. Det er bra for studentene og bedre bruk av kostbar tid. Arbeidsformer preget av dynamisk menneskelig samhandling.

Større universiteter tilbyr rundt 10.000 unike studiepoeng. I modellen over svarer det til 1/4 – 1/2 million videopresentasjoner, 1/2 million bilder og  1-2 millioner interaktive oppgaver. 

Engasjement

MOOCAHUSET arbeider planmessig med prosjekter og partnerskap for å bygge en nasjonal delingskultur – en faglig allmenning – av digitalt lærestoff. Det skal være gratis tilgjengelige for alle.

 • Ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring.
 • Fokus på dokumentfaglige og faglitterære ferdigheter.
 • Vi publiserer nasjonale og åpne digitale læreverk.
 • Bedre kollegial fagdidaktisk digital kompetanse.
 • Omvendt og online læring og undervisning.
 • Reflektert praksis for trinnvis forbedring.
 • Teoretiske modeller er også nyttige.
 • Øv på forpliktelse, vær grundig.
 • Løsningene må skalere godt.
 • Bli digitalt merittert lærer!!

Titlene publiseres som digitale læreverk eller kompendier på Open edX-plattformen og som ebøker i ePub- og PDF-format. I 2019 har Open edX 40 millioner brukere av i alt 20.000 kurs på mer enn 34 språk fordelt over 70 land.

I MOOCAHUSET og NUDGE-nettverket konsentrerer vi om å sikre fungerende nasjonale løsninger med større volum og å heve digital dokumentfaglig og faglitterær kvalitet. Verkshøyden er fortsatt å finne i helheten. Den skal tilfredsstille estetiske, retoriske, informasjonelle og pragmatiske krav. Titlene skal være ..

 • Spenstig.
 • Tiltalende.
 • Overbevisende.
 • Fungere i kontekst
 • Saklig kunnskapsformidlende – rapporterende, dokumenterende og analytiske.

Refaktorere

Det omfatter også refaktorering av lærestoffet:

 • Forene faglærers autoritet og rettmessige forvaltning av sin kunnskap med åpen og nasjonal publisering for gjenbruk.
 • Tematisk og operativt skille i deldokumenter og læringsobjekter for bedre gjenfinning og gjenbruk. Fungerende metadata på objekt- og tittelnivå. Samlingsutvikling.
 • Samtidig (parallell) framstilling av samme tematikk, teori og problem med ulike presisjons- og vanskelighetsnivåer. ELI5 (Explain to me Like I am 5) & ELI-PRO(fessional)
 • Sammenfatning/Executive Summary for studenter og andre som del av rekrutteringsarbeid til krevende studier og i formidling. Publiseres innloggingsfritt.
 • Kvalifisert samspill mellom teksttypene i samme multimediale dokument (lokal intertekstualitet).

Nettadresse https://bokskapet.oslomet.no

Vi tester også ut innloggingsfri tilgang til det samme materialet på http://moocahuset.online